Có thánh nào biết giải thích giúp " <body onload="chuyenDongChuoi('target')" <pre id="target">chay di ne </pre>" tại sao html có thẻ này ?? tks
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>ghi chuong trinh.</title>
</head>
<body>
<body onload="chuyenDongChuoi('target')"
<pre id="target">chay di ne </pre>
<script>
function chuyenDongChuoi(id)
{
var element = document.getElementById(id);
var textNode = element.childNodes[0];
var text = textNode.data;

setInterval(function ()
{
text = text[text.length - 1] + text.substring(0, text.length - 1);
textNode.data = text;
}, 100);
}
</script>
</body>
</html>