Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  449

  Mặc định Báo lỗi khi đọc viết file vào thư mục system32 ?

  Trong winform khi đọc viết file text, file thư viện hoặc file hệ thống và thư mục system32, khi chạy bị báo lỗi ở dưới, muốn đọc viết các file dạng này ở thư mục trên, làm sao đọc ghi được thư mục đặc biệt này ?

  unhandled exception has occurred in your application. if you click continue the application will ignore this error and attempt to continue. if you click Quit, the application will close immediately.
  Access to the path 'C:\windows\system32\Help.txt' is denied.


  See the end of this message for details on invoking
  just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

  ************** Exception Text **************
  System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Windows\system32\Help.txt' is denied.
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
  at Form.clsFileReadWrite.WriteFile(String FilePath, String Data)
  at Form.clsFileText.MakeFileText()
  at Form.clsFileText.DaysToEnd()
  at Form.Form1.cmdDangnhap_Click(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArg s e)
  at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseE ventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Mess age& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,789

  Cu (copper) có biết cái này không ?

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi dongtrien Xem bài viết
  Trong winform khi đọc viết file text, file thư viện hoặc file hệ thống và thư mục system32, khi chạy bị báo lỗi ở dưới, muốn đọc viết các file dạng này ở thư mục trên, làm sao đọc ghi được thư mục đặc biệt này ? ...
  VB Code:
  1. unhandled exception has occurred in your application. if you click continue the application will ignore this error and attempt to continue. if you click Quit, the application will close immediately.
  2. Access to the path 'C:\windows\system32\Help.txt' is denied.
  3.  
  4.  
  5. See the end of this message for details on invoking
  6. just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
  7.  
  8. ************** Exception Text **************
  9. System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Windows\system32\Help.txt' is denied.
  10.   at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  11.    at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy)
  12.    at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
  13.    at Form.clsFileReadWrite.WriteFile(String FilePath, String Data)
  14.    at Form.clsFileText.MakeFileText()
  15.    at Form.clsFileText.DaysToEnd()
  16.    at Form.Form1.cmdDangnhap_Click(Object sender, EventArgs e)
  17.    at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  18.    at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnClick(EventArgs e)
  19.    at DevExpress.XtraEditors.BaseButton.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
  20.    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  21.    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  22.    at DevExpress.Utils.Controls.ControlBase.WndProc(Message& m)
  23.    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
  24.    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
  25.    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

  Yếu mà ra gió
  Phong admin cho nó

  Cấp passport cho nó qua bển.
  OK ?

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,789

  Xác định được chưa, sửa được chưa !

 4. #4
  Ngày gia nhập
  11 2013
  Bài viết
  508

  Yếu quá gió to chìm xuồng rồi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,789

  Đừng coi thường đối thủ, đối tác

  lù đù ôm lu chạy

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn