Mọi người cho mình hỏi lỗi như hình là như thế nào? Khắc phục thế nào? Thx all!!!

Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		IMG_07122017_111914_0.jpg
Lần xem:	2
Size:		167.4 KB
ID:		59589

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 07-12-2017 lúc 12:01 PM - - -

private void btnExcel_Click(object sender, EventArgs e)
{
TTKT.Class.ExportToExcel excel = new TTKT.Class.ExportToExcel();
// Lấy về nguồn dữ liệu cần Export là 1 DataTable
// DataTable này mỗi bạn lấy mỗi khác.
// Ở đây tôi dùng BindingSouce có tên bs nên tôi ép kiểu như sau:
// Bạn nào gán trực tiếp vào DataGridView thì ép kiểu DataSource của
// DataGridView nhé
DataTable dt = (DataTable)gridFillter.DataSource;
excel.ExportDanhSach(dt, "Ket Qua", "DANH SÁCH TRẺ EM KCB KHÔNG CÓ THẺ BHYT");
}

Câu lệnh này ngay phía trên thì hoạt động bình thường @@