Chào mọi người, mình muốn từ C# truyền vào procedure SQL dạng danh sách ( IEnumerable<Danhmuc> hoặc List<danhmuc>) được không ạ, trong sql định nghĩ kiểu dữ lieu như thế nào ạ
Cám ơn mọi người