Chào bạn mìmh là vỹ sđt: 01686052041. Hiện tại mình đang có ý định tạo ra một websete dự đoán kết quả sổ xố vietlott. Nhưng hiện tại mình chỉ có 3 yêu cầu đơn giản.
Yêu cầu 1
a/ Liệt kê tổ hợp chập 6 của 45 phần tử
b/ kết quả nhận được chia làm 31 file với điều kiện cho sẵn như sau

File 1 chứa 5 đầu 0,1,2,3,4
File 2 chứa 4 đầu 0,1,2,3
File 3 chứa 4 đầu 0,1,2,4
File 4 chứa 4 đầu 0,1,3,4
File 5 chứa 4 đầu 0,2,3,4
File 6 chứa 4 đầu 1,2,3,4
File 7 chứa 3 đầu 0,1,2
File 8 chứa 3 đầu 0,1,3
File 9 chứa 3 đầu 0,1,4
File 10 chứa 3 đầu 0,2,3
File 11 chứa 3 đầu 0,2,4
File 12 chứa 3 đầu ,0,3,4
File 13 chứa 3 đầu 1,2,3
File 14 chứa 3 đầu 1,2,4
File 15 chứa 3 đầu 1,3,4
File 16 chứa 3 đầu 2,3,4
File 17 chứa 2 đầu 0,1
File 18 chứa 2 đầu 0,2
File 19 chứa 2 đầu 0,3
File 20 chứa 2 đầu 0,4
File 21 chứa 2 đầu 1,2
File 22 chứa 2 đầu 1,3
File 23 chứa 2 đầu 1,4
File 24 chứa 2 đầu 2,3
File 25 chứa 2 đầu 2,4
File 26 chứa 2 đầu 3.4
File 27 chứa 1 đầu 0
File 28 chứa 1 đầu 1
File 29 chứa 1 đầu 2
File 30 chứa 1 đầu 3
File 31 chứa 1 đầu 4
Yêu cầu 2
a/ Liệt kê tổ hợp chập 6 của 55 phần tử
b/ kết quả nhận được chia làm 63 file với điều kiện cho sẵn như sau

File 1 chứa 6 đầu 0,1,2,3,4,5
File 2 chứa 5 đầu 0,1,2,3,4
File 3 chứa 5 đầu 0,1,2,3,5
File 4 chứa 5 đầu 0,1,2,4,5
File 5 chứa 5 đầu 0,1,3,4,5
File 6 chứa 5 đầu 0,2,3,4,5
File 7 chứa 5 đầu 1,2,3,4,5
File 8 chứa 4 đầu 0,1,2,3
File 9 chứa 4 đầu 0,1,2,4
File 10 chứa 4 đầu 0,1,2,5
File 11 chứa 4 đầu 0,1,3,4
File 12 chứa 4 đầu 0,1,3,5
File 13 chứa 4 đầu 0,1,4,5
File 14 chứa 4 đầu 0,2,3,4
File 15 chứa 4 đầu 0,2,3,5
File 16 chứa 4 đầu 0,2,4,5
File 17 chứa 4 đầu 0,3,4,5
File 18 chứa 4 đầu 1,2,3,4
File 19 chứa 4 đầu 1,2,3,5
File 20 chứa 4 đầu 1,2,4,5
File 21 chứa 4 đầu 1,3,4,5
File 22 chứa 4 đầu 2,3,4,5
File 23 chứa 3 đầu 0,1,2
File 24 chứa 3 đầu 0,1,3
File 25 chứa 3 đầu 0,1,4
File 26 chứa 3 đầu 0,1,5
File 27 chứa 3 đầu 0,2,3
File 28 chứa 3 đầu 0,2,4
File 29 chứa 3 đầu 0,2,5
File 30 chứa 3 đầu 0,3,4
File 31 chứa 3 đầu 0,3,5
File 32 chứa 3 đầu 0,4,5
File 33 chứa 3 đầu 1,2,3
File 34 chứa 3 đầu 1,2,4
File 35 chứa 3 đầu 1,2,5
File 36 chứa 3 đầu 1,3,4
File 38 chứa 3 đầu 1,3,5
File 37 chứa 3 đầu 1,4,5
File 39 chứa 3 đầu 2,3,4
File 40 chứa 3 đầu 2,3,5
File 41 chứa 3 đầu 2,4,5
File 42 chứa 3 đầu 3,4,5
File 43 chứa 2 đầu 0,1
File 44 chứa 2 đầu 0,2
File 45 chứa 2 đầu 0,3
File 45 chứa 2 đầu 0,4
File 47 chứa 2 đầu 0,5
File 48 chứa 2 đầu 1,2
File 49 chứa 2 đầu 1,3
File 50 chứa 2 đầu 1,4
File 51 chứa 2 đầu 1,5
File 52 chứa 2 đầu 2,3
File 53 chứa 2 đầu 2,4
File 54 chứa 2 đầu 2,5
File 55 chứa 2 đầu 3,4
File 56 chứa 2 đầu 3,5
File 57 chứa 2 đầu 4,5
File 58 chứa 1 đầu 0
File 59 chứa 1 đầu 1
File 60 chứa 1 đầu 2
File 61 chứa 1 đầu 3
File 62 chứa 1 đầu 4
File 63 chứa 1 đầu 5

Yêu cầu 3/ liệt kê 10k bộ số max4D
Yêu cầu của mình là như vậy bạn nào xem có giúp mình được không, nếu được thì hết khoảng bao nhiêu