Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Mặc định Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)

  Tôi từng băn khoăn việc học lập trình cơ sở, cơ bản liên quan đến tiếng Việt.

  Hiện nay, tôi không còn trở ngại về chuyện này. Tôi có thể dùng Form GUI, dùng vài NNLT khác để nhập xuất tiếng Việt.
  Chỉ tiếc cho một thế hệ lần mò mãi trong dao duc lac hau như thế hệ trước, đã lỗi thời.

  Có một vài bộ gõ có thể gõ tiếng Việt trong Console mode như GoTiengViet
  http://www.trankynam.com/gotv/downloads/GoTiengViet.zip

  Cũng đáng tiếc, dùng nó gõ được nhưng các hàm nhập không bắt được, không lấy được giá trị nhập đúng tiếng Việt.


  ...

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Viết rồi, viết lại cũng không thừa:
  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <iostream>
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. int main(){
  7.     HANDLE hin = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
  8.     HANDLE hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  9.     wchar_t buf[512];
  10.     DWORD rd;
  11.     //cout << "What your name ? ";
  12.     wcout << L"What your name ? ";
  13.     ReadConsoleW( hin, buf, 512, &rd, 0 );
  14.    
  15.     wcout << "OK, see you later, " ;
  16.     WriteConsoleW( hout, buf, rd, &rd, 0 );
  17.    
  18.     cout << "\nDone, bye...";
  19.     system("pause>nil"); cout << endl;
  20.     return 0;
  21. }
  Chạy thử trên PC, Win7:


  Nguồn:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t401536::chu-quoc-ngu.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  WebSite http://2.pik.vn/ đã giải thể, các hình ảnh trên đó không còn

  Biên dịch bằng minGW
  Code:
  c++ ioCmd.cpp -o ioCmd.exe
  Hình chụp, biên dịch, chạy thử:

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2015
  Nơi ở
  Đà Nẵng
  Bài viết
  414

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Monre Xem bài viết
  WebSite http://2.pik.vn/ đã giải thể, các hình ảnh trên đó không còn

  Biên dịch bằng minGW
  Code:
  c++ ioCmd.cpp -o ioCmd.exe
  Hình chụp, biên dịch, chạy thử:
  Sao tham số thứ 2 của WriteConsoleW thứ 1 và 3 thì có & còn thứ 2 không có &
  không có bộ gõ thích hợp nên không thử được ReadConsoleW

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 05-04-2018 lúc 10:14 PM - - -

  Bộ gõ tiếng Việt tốt, nhưng hơi bất tiện.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  - syntax
  C Code:
  1. BOOL WINAPI WriteConsole(
  2.   _In_             HANDLE  hConsoleOutput,
  3.   _In_       const VOID    *lpBuffer,
  4.   _In_             DWORD   nNumberOfCharsToWrite,
  5.   _Out_            LPDWORD lpNumberOfCharsWritten,
  6.   _Reserved_       LPVOID  lpReserved
  7. );
  xem :
  https://docs.microsoft.com/en-us/windows/console/writeconsole

  - Không có, không dùng bộ gõ tiếng Việt trực tiếp trong Console mode như GoTiengViet, thì có thể copy từ notepad, word, wordPad để paste vào cmd để trải nghiệm

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Mặc định Nhập xuất tiếng Việt trong Console (cmd.exe)

  Console chưa phải là môi trường tốt cho việc hiển thị tiếng Việt.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Phiên bản mới, gần Việt
  biên dịch, chạy thử với vc:
  cl /EHsc wide1.cpp  C++ Code:
  1. #include <windows.h>
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4.  
  5. int wsclen(const wchar_t* str) {
  6.     const wchar_t* s;
  7.     for (s = str; *s; ++s);
  8.     return(s - str); //address
  9. }
  10.  
  11. int main(){
  12.     HANDLE hinp = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
  13.     HANDLE hout = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
  14.  
  15.     wchar_t buf[512];
  16.     DWORD rd, dw;
  17.  
  18.     wchar_t* tmp = L"Bạn tên chi ? ";
  19.     WriteConsoleW( hout, tmp, wsclen(tmp), &dw, 0 );
  20.     ReadConsoleW( hinp, buf, 512, &rd, 0 );
  21.    
  22.     tmp = L"Chào, hẹn gặp lại, ";
  23.     WriteConsoleW( hout, tmp, wsclen(tmp), &dw, 0 );
  24.     WriteConsoleW( hout, buf, rd, &rd, 0 );
  25.    
  26.     cout << "\nDone, bye...";
  27.     system("pause>nil"); cout << endl;
  28.     return 0;
  29. }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Ai có ý định xây dựng thư viện nhập xuất tiếng Việt ?

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Có thể tiến tới cách mạng công nghiệp (Industrie) 4.0 trên nền tảng chữ không dấu ?

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,498

  Xem #40, http://diendan.congdongcviet.com/threads/t410570::recycle-bin.cpp/page4/

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include "WideStr.h" // chứa các hàm nhập xuất WideString - Unicode
  3. using namespace std;
  4. /*
  5. cl /MD /EHsc doLoopU.cpp
  6. */
  7.  
  8. int main(){
  9.     cout << "========================================================\n";
  10.     outWideStr(L"chương trình nhập vào một dãy các sô theo giá trị tăng, \nnếu nhập sai quy cách thì yêu cầu nhập lại (phần tử đó).\n");
  11.     cout << "========================================================\n";
  12.     int n;
  13.     outWideStr(L"Nhập số phần tử (n > 1): "); cin >> n;
  14.     if (n < 1){
  15.         outWideStr(L"\nXin lỗi, số phần tử nhỏ hơn 1! Vui lòng chạy lại chương trình.");
  16.         return 1; //cấp phát mảng sẽ lỗi, ...
  17.     }
  18.     //int M[n]; // for Borland or MinGW
  19.     int* M = new int[n]; //for Visual C++
  20.    
  21.     //Nhập phần tử đầu.
  22.     outWideStr(L"Nhập ");
  23.     cout << "M[" << 0 << "] = "; cin >> M[0];
  24.     //Nhập các phần tử còn lại
  25.     int i = 1; 
  26.     while(i<n){
  27.         outWideStr(L"Nhập ");
  28.         cout << "M[" << i << "] = "; cin >> M[i];
  29.         if(M[i] <= M[i-1]){
  30.             outWideStr(L" + Hãy nhập lai. ");
  31.             continue;
  32.         }
  33.         i++;
  34.     }
  35.    
  36.     cout << "========================================================\n";
  37.     outWideStr(L"Dữ liệu bạn vừa nhập là :\n");
  38.     cout << M[0]; //Xuất phần tử đầu.
  39.     //Xuất các phần tử còn lại
  40.     for(int i = 1; i < n; i++)
  41.         cout << "\t"<< M[i];
  42.     return 0;
  43. }

  Kết quả kiểm thử:


  Lưu ý:
  • save as Unicode!
  • Properties. Font. Consolas

  ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn