Trang 1 trên tổng số 4 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 31 kết quả

Đề tài: Nhập n, in ra n số nguyên tố đầu tiên và tổng của chúng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  8

  Mặc định Nhập n, in ra n số nguyên tố đầu tiên và tổng của chúng

  Viết chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một số nguyên n. In ra n số nguyên tố đầu tiên và tính tổng của n số nguyên tố đó. In kết quả dưới dạng sau (ni là số nguyên tố thứ i, chú ý căn thẳng cột).
  n1 n2 n3 n4 n5 n6 n7 n8
  n9 n10 n11 ... … … … …  SUM = …

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  74

  Những bài tương tự như thế này trên diễn đàn có khá nhiều rồi,bạn tìm hiểu rồi sửa đổi một tẹo là được thôi.
  MÌnh code lại,bạn tham khảo:
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<math.h>
  3. int nto(int n);
  4. int main()
  5. {
  6.     int tong=0,n,i=0;
  7.     printf("nhap n:");
  8.     scanf("%d",&n);
  9.     printf("%d so nguyen to dau tien la:\n",n);
  10.     for(int j=0;;j++)
  11.     {
  12.         if(nto(j)==1)
  13.         {
  14.             printf("%5d",j);
  15.             tong+=j;
  16.             i++;
  17.         }
  18.         if(i==n)break;
  19.     }
  20.     printf("\ntong la:%d",tong);
  21.     return 0;
  22. }
  23. int nto(int n)
  24. {
  25.     if(n==0||n==1) return 0;
  26.     for(int i=2;i<=(int)sqrt(n);i++)
  27.         if(n%i==0)return 0;
  28.     return 1;  
  29. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  146

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Linq;
  4. using System.Text;
  5.  
  6. namespace ConsoleApplication2
  7. {
  8.     class Program
  9.     {
  10.        
  11.         static public int nto(int n)
  12.         {
  13.             int dem = 0;
  14.             for (int i = 2; i < 100; i++)
  15.             {
  16.                 if (n % i == 0)
  17.                 {
  18.                     dem = dem + 1;
  19.                 }
  20.                    
  21.             }
  22.             if (dem ==1)
  23.                 return 1;
  24.             else
  25.                 return 0;
  26.         }
  27.         static void Main(string[] args)
  28.         {
  29.             int n = 0;
  30.             int tong = 0;
  31.             Console.Write("Nhap N");
  32.             n = int.Parse(Console.ReadLine());
  33.             for (int i = 2; i <= n; i++)
  34.             {
  35.                 if (nto(i)==1)
  36.                 {
  37.                     Console.Write(i +" ");
  38.                     tong = tong + i;
  39.                 }
  40.             }
  41.             Console.Write("Tong cua cac so nto la {0}",tong.ToString() );
  42.             Console.ReadLine();
  43.         }
  44.     }
  45. }
  thử xem
  xin edit lại. bài này mình làm ko đúng với ý của chủ topic. bài này kiểm tra 100 so nto đầu tiên

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi 13thang08 Xem bài viết
  Những bài tương tự như thế này trên diễn đàn có khá nhiều rồi,bạn tìm hiểu rồi sửa đổi một tẹo là được thôi.
  code chạy tốt mà bạn

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  381

  mình cũng tham gia chút ok!
  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<stdlib.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<math.h>
  5.  
  6. int ktSNT (const int a)
  7. {
  8.     int i = 0;
  9.     for(i = 2; i <= (int)sqrt(a); i++)
  10.     {
  11.         if( a % i == 0)
  12.         {
  13.             return 0;
  14.         }
  15.     }
  16.     return 1;
  17. }
  18. int main ()
  19. {
  20.     clrscr();
  21.     int N, i, j, k = 0;
  22.     int* snt = 0;
  23.     long SUM = 0;
  24.     printf("\n Nhap vao N:");
  25.     scanf("%d", &N);
  26.  
  27.     snt = (int*)malloc(N*sizeof(int));
  28.     k = 0;
  29.     for(i = 2; i <= N; i++)
  30.     {
  31.         if(ktSNT(i) == 1)
  32.         {
  33.             snt[k] = i;
  34.             k++;
  35.         }
  36.     }
  37.  
  38.     printf("\n          Bang cac so nguyen to\n");
  39.     for (i = 0; i < k; i++)
  40.     {
  41.         printf("N[%d] = %d        ", i, snt[i]);
  42.         SUM += snt[i];
  43.     }
  44.     printf("\n SUM = %ld", SUM);
  45.     free(snt);
  46.     getch();
  47.     return 0;
  48. }

  skype: hvphu2010
  Yahoo: hvphu2010
  Sdt: 0129 609 4567

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Nơi ở
  My Home
  Bài viết
  772

  Vui quá. Cho tớ góp 1 bài. Đưa cho cô giáo bài này mới hay :P

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. #define X                int
  5. #define _X                char
  6. #define XXXXXX            char*
  7. #define xxxxx            main
  8. #define _X_                1
  9. #define __X__            0
  10. #define xXx                printf
  11. #define XxX                scanf
  12. #define XXx                getch
  13. #define XXX                for
  14. #define XxXxX            if
  15. #define _XXX_            return
  16. #define __XXX__            while
  17.  
  18. X  _x_x_x_(X xx)
  19. {
  20.     X xxx;
  21.     XxXxX(xx <  _X_ + _X_)
  22.         _XXX_ __X__;
  23.     XxXxX(xx < _X_ + !__X__ + !__X__ + !!_X_)
  24.         _XXX_ _X_;
  25.     xxx = _X_ + !__X__;
  26.     __XXX__(xxx * xxx <= xx)
  27.     {
  28.         XxXxX(xx % xxx == !_X_)
  29.             _XXX_ __X__;
  30.         xxx += !__X__;
  31.     }
  32.     _XXX_ _X_;
  33. }
  34. X xxxxx(X xxxxxx, XXXXXX* xxxXxXxx)
  35. {
  36.     X _xxx_, x_x_x, _x_x_, xXxXxXx = 0;
  37.     xXx("nhap 1 so nguyen nguyen duong: ");
  38.     XxX("%d", &_xxx_);
  39.     XxXxX(_xxx_ < !__X__)
  40.     {
  41.         xXx("so nhap khong hop le\n");
  42.         XXx();
  43.         _XXX_ _X_;
  44.     }
  45.     xXx("%d so nguyen to dau tien la:\n", _xxx_);
  46.     x_x_x = !__X__ + _X_;
  47.     _x_x_ = __X__;
  48.     __XXX__(_x_x_ <  _xxx_)
  49.     {
  50.         XxXxX(_x_x_x_(x_x_x))
  51.         {
  52.             xXx("%d\t", x_x_x);
  53.             _x_x_ = _x_x_ + !!_X_;
  54.             xXxXxXx += _X_ * x_x_x;
  55.         }
  56.         x_x_x += !__X__;
  57.     }
  58.     xXx("\nTong %d so nguyen to dau tien = %d\n", _xxx_, xXxXxXx);
  59.     XXx();
  60.     _XXX_ __X__;
  61. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi namdq2k : 07-11-2010 lúc 10:13 PM.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  C:\WINDOWS\system32\dllcache\
  Bài viết
  3,007

  Mặc định Nhập n, in ra n số nguyên tố đầu tiên và tổng của chúng

  nam chưa tính đến chi phí à ?

  demo 1 đoạn code có chi phí thấp nhất cho đến giờ

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. int nguyento(int n)
  5. {
  6.     if (n<2) return 0;
  7.     for (int i=2,temp=int(sqrt(double(n))); i<=temp; i++ )
  8.         if (n%i==0) return 0;
  9.     return 1;
  10. }  
  11. void main()
  12. {
  13.     int n=0,i=0,sum=0,j=0,flag;
  14.     printf("Nhap n : ");
  15.     scanf("%d",&n);
  16.  
  17.     for(i=2;i<n&&i<5;i++)
  18.         if (nguyento(i))
  19.             printf("%5d",i),j++,sum+=i,flag=1;
  20.     for(i=6;j<n;i+=6)
  21.     {
  22.         if (nguyento(i-5)) printf("%5d",i-5),j++,sum+=i-5,flag=1;
  23.         if ((!(j&3))&&flag) printf("\n"),flag=0;
  24.         if (nguyento(i-1)) printf("%5d",i-1),j++,sum+=i-1,flag=1;
  25.         if ((!(j&3))&&flag) printf("\n"),flag=0;
  26.     }
  27.  
  28.     printf("\nSum : %d",sum);
  29.     getch();
  30. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 07-11-2010 lúc 09:53 PM.
  ^_,^

  Facebook : https://www.facebook.com/langmaninternet

  Bùi Tấn Quang

 7. #7
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  14

  - Bạn Nam có đoạn code nhìn thích mắt nhỉ tớ đọc qua muốn bỏ học quá .
  - Mình cũng thử code coi sao .Hy vọng trúng ý của chủ topic .
  C++ Code:
  1. //nhap vao n so nguyen to dau tien roi in ra duoi dang hang cot roi tinh tong
  2. #include<iostream>
  3. #include<math.h>
  4. #include<iomanip>
  5. using namespace std;
  6. int  prime(int so)
  7. {
  8.     int test;
  9.      test=sqrtf(so);
  10.     if(so<=1)
  11.         return 0;
  12.     if(so==2)
  13.         return 1;
  14.     if(so%2==0)
  15.         return 0;
  16.     for(int i=3;i<=test;i+=2)
  17.     {
  18.         if(so%i==0)
  19.           return 0;
  20.     }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.     int n,i=2,t=0,tong=0;
  25.     cout<<"THich nhap bao so nguyen to  :";
  26.     cin>>n;
  27.     while(t!=n)
  28.     {
  29.         if(prime(i))
  30.         {
  31.         cout<<setw(5)<<i;
  32.         t++;
  33.         if(t%8==0)
  34.             cout<<'\n';
  35.         tong+=i;
  36.         }
  37.         i++;
  38.     }
  39.     cout<<endl;
  40.     cout<<"Sum is "<<tong<<endl;
  41. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi langman : 07-11-2010 lúc 11:00 PM. Lý do: sửa code

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  8

  Thanks for share đã tự viết dc code riêng của mình tất nhiên là có tham khảo những code của các bạn

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Nơi ở
  Moscow, Russia Federation
  Bài viết
  913

  Bài của langman chi phí cao vì phải gọi sqrt() một cách thường nhật
  Mời các bạn ghé thăm blog cá nhân của tôi

 10. #10
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  146

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi namdq2k Xem bài viết
  Vui quá. Cho tớ góp 1 bài. Đưa cho cô giáo bài này mới hay :P

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3.  
  4. #define X                int
  5. #define _X                char
  6. #define XXXXXX            char*
  7. #define xxxxx            main
  8. #define _X_                1
  9. #define __X__            0
  10. #define xXx                printf
  11. #define XxX                scanf
  12. #define XXx                getch
  13. #define XXX                for
  14. #define XxXxX            if
  15. #define _XXX_            return
  16. #define __XXX__            while
  17.  
  18. X  _x_x_x_(X xx)
  19. {
  20.     X xxx;
  21.     XxXxX(xx <  _X_ + _X_)
  22.         _XXX_ __X__;
  23.     XxXxX(xx < _X_ + !__X__ + !__X__ + !!_X_)
  24.         _XXX_ _X_;
  25.     xxx = _X_ + !__X__;
  26.     __XXX__(xxx * xxx <= xx)
  27.     {
  28.         XxXxX(xx % xxx == !_X_)
  29.             _XXX_ __X__;
  30.         xxx += !__X__;
  31.     }
  32.     _XXX_ _X_;
  33. }
  34. X xxxxx(X xxxxxx, XXXXXX* xxxXxXxx)
  35. {
  36.     X _xxx_, x_x_x, _x_x_, xXxXxXx = 0;
  37.     xXx("nhap 1 so nguyen nguyen duong: ");
  38.     XxX("%d", &_xxx_);
  39.     XxXxX(_xxx_ < !__X__)
  40.     {
  41.         xXx("so nhap khong hop le\n");
  42.         XXx();
  43.         _XXX_ _X_;
  44.     }
  45.     xXx("%d so nguyen to dau tien la:\n", _xxx_);
  46.     x_x_x = !__X__ + _X_;
  47.     _x_x_ = __X__;
  48.     __XXX__(_x_x_ <  _xxx_)
  49.     {
  50.         XxXxX(_x_x_x_(x_x_x))
  51.         {
  52.             xXx("%d\t", x_x_x);
  53.             _x_x_ = _x_x_ + !!_X_;
  54.             xXxXxXx += _X_ * x_x_x;
  55.         }
  56.         x_x_x += !__X__;
  57.     }
  58.     xXx("\nTong %d so nguyen to dau tien = %d\n", _xxx_, xXxXxXx);
  59.     XXx();
  60.     _XXX_ __X__;
  61. }
  bài này hay nè. cô cho điểm cộng. ý tưởng tốt. đi thi bạn cứ làm theo cách này nhe

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Chương trình nhập vào 3 số nguyên! Tính và in ra tổng của chúng.
  Gửi bởi Nguyensongluan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 02-09-2013, 06:50 AM
 2. Bài tập C giải thuật nhập vào số nguyên n in ra n số nguyên tố đầu tiên?
  Gửi bởi LTC trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 25-04-2013, 07:40 PM
 3. Lập trình C In k số nguyên tố đầu tiên có tổng các chữ số là chắn trong mảng, lỗi chỉ kiểm tra được với số đầu tiên?
  Gửi bởi ncn1992vn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 23-11-2012, 10:20 PM
 4. Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên.
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 19-06-2011, 01:05 PM
 5. Game Viết chương trình nhập số nguyên dương n, liệt kê n số nguyên tố đầu tiên trên C#?
  Gửi bởi maiit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 08-06-2011, 11:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn