Viết chương trình nhập vào 1 số số nguyên (chưa biết có bao nhiêu số nguyên).Loại bỏ các số nguyên bị lặp lại.In ra dãy mới
Ví dụ:
nhập 5 4 10 8 5 4 10 2 8
Kết quả:
In ra: 5 4 10 8 2
Moi người giúp em bài này với. Cảm ơn mọi người