Em có làm bài tập về cấu trúc mảng: Thông tin sinh viên gồm: mã số sinh viên, họ tên, điểm thường xuyên, điểm thi, điểm môn học. Hãy khai báo cấu trúc để quản lý sinh viên như mô tả. Viết hàm nhập danh sách các sinh viên.
Em có code nhưng không được bác nào giúp dùm xem em sai chổ nào ạ.
Code:
#include<stdio.h>
#include<conio.h>

struct sinhvien{
	char maso[12];
	char hoten[50];
	float diemthuongxuyen, diemthi, diemmon;
	
};

void nhap(sinhvien &n);
void xuat(sinhvien a);
void nhapmang(sinhvien a[],int &n);
void xuatmang(sinhvien a[], int n);int main()
{
	sinhvien sv[100];
	int x;
	nhapmang(sv, x);
	xuatmang(sv, x);
	
	return 0;
}
void nhap(sinhvien &a)
{
	printf("Nhap ma so sinh vien:");
	gets(a.maso);
	printf("Nhap ho ten");
	gets(a.hoten);
	printf("Nhap diem thuong xuyen:");
	scanf("%f", &a.diemthuongxuyen);
	printf("Nhap diem thi:");
	scanf("%f", &a.diemthi);
	printf("Nhap diem mon hoc:");
	scanf("%f", &a.diemmon);
}
void xuat(sinhvien a)
{
	printf("Ma so sinh vien:%s", a.maso);
	printf("Ho ten:%s", a.hoten);
	printf("Diem thuong xuyen:%.2f", a.diemthuongxuyen);
	printf("Diem thi:%.2f", a.diemthi);
	printf("Diem mon hoc:%.2f", a.diemmon);	
}
void nhapmang(sinhvien a[],int &n)
{
	for(int i=0;i<=n-1;i++)
	{
	    printf("Nhap so luong sinh vien:");
	    scanf("%d", &n);
	}
	for(int i=0;i<n-1;i++)
	{
		printf("Nhap nhan vien thu %d", i);
		nhap(a[i]);
	}
}
void xuatmang(sinhvien a[], int n)
{
	for(int i=0;i<=n-1;i++)
	{
	printf("Nhan vien thu %d", i);
	xuat(a[i]);
    }
}
- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 22-12-2017 lúc 12:15 AM - - -

Em xin lỗi vì nhầm mục ai xóa bài dùm em với