Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: quản lý học sinh , in ra điểm tổng cao nhất

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2017
  Bài viết
  3

  Unhappy quản lý học sinh , in ra điểm tổng cao nhất

  cho em hỏi bài này tại sao đoạn code in_diemcao khi chạy không in được tên , giúp em với :((((


  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  typedef struct SinhVien
  {
  char ten[50];
  float diemnoi, diemviet;
  }SinhVien;
  SinhVien a[100];
  int n;
  void nhap_sv();
  void in_bangdiem();
  void in_thisinhdo();
  void in_diemcao();
  /* run this program using the console pauser or add your own getch, system("pause") or input loop */

  int main(int argc, char *argv[]) {
  int Chonso;
  printf(" Quan ly sinh vien : \n");
  printf("1.Nhap sinh vien\n");
  printf("2.In ra bang diem\n");
  printf("3.In ra danh sach thi sinh do\n");
  printf("4.In ra danh sach co diem tong cao nhat\n");
  printf("5.Thoat\n");
  do
  {
  printf("Hay nhap lua chon cua ban : ");
  scanf("%d",&Chonso);
  switch (Chonso)
  {
  case 1:
  nhap_sv(a,n);
  getch();
  break;
  case 2:
  in_bangdiem();
  getch();
  break;
  case 3:
  in_thisinhdo();
  getch();
  break;
  case 4:
  in_diemcao();
  getch();
  break;
  case 5:
  exit(0);
  break;
  }
  }while(Chonso<5);
  return 0;
  }
  void nhap_sv()
  {
  int i;
  printf("Nhap so luong sinh vien can nhap: ");
  scanf("%d",&n);
  for(i=0;i<n;i++)
  {

  printf("Ho va ten : ");
  fflush(stdin);
  scanf("%s",&a[i].ten);
  printf("Diem noi : ");
  scanf("%f",&a[i].diemnoi);
  printf("Diem viet : ");
  scanf("%f",&a[i].diemviet);
  }

  }
  void in_bangdiem()
  {
  int i;
  printf("Bang diem : \n");
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  printf("ten: %s diem noi: %3f diem viet: %3f\n", a[i].ten, a[i].diemnoi, a[i].diemviet);
  }
  }
  void in_thisinhdo()
  { int i,j=0;
  printf("\nDanh sach thi sinh do (diemnoi & diemviet >=5):");
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  if(a[i].diemnoi>=5 &&a[i].diemviet>=5)
  {
  j++;
  printf("\n %s",a[i].ten);
  printf("\nDiem noi :%2.1f",a[i].diemnoi);
  printf("\nDiem viet :%2.1f",a[i].diemviet);
  }
  }
  }
  void in_diemcao()
  {
  float max=0;
  int i;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
  if(a[i].diemnoi+a[i].diemviet>max)
  {
  max=a[i].diemnoi+a[i].diemviet;
  }

  }
  printf("Thi sinh co tong diem cao nhat voi so diem la");
  printf("Ten: %s",a[i].ten);
  printf("Diem noi: %f",a[i].diemnoi);
  printf("Diem viet: %f",a[i].diemviet);
  printf("Tong: %f",max);
  }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  582

  Code đã chữa:
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4. /**********************************************************************/
  5. typedef struct SinhVien
  6. {
  7.     char ten[50];
  8.     float diemnoi, diemviet;
  9. }SinhVien;
  10. /**********************************************************************/
  11. SinhVien a[100];
  12. int n;
  13. /**********************************************************************/
  14. void nhap_sv();
  15. void in_bangdiem();
  16. void in_thisinhdo();
  17. void in_diemcao();
  18. /* run this program using the console pauser or add your own getch,
  19.  * system("pause") or input loop */
  20. /**********************************************************************/
  21. int main(int argc, char *argv[])
  22. {
  23.     int Chonso;
  24.     printf(" Quan ly sinh vien : \n");
  25.     printf("1.Nhap sinh vien\n");
  26.     printf("2.In ra bang diem\n");
  27.     printf("3.In ra danh sach thi sinh do\n");
  28.     printf("4.In ra danh sach co diem tong cao nhat\n");
  29.     printf("5.Thoat\n");
  30.     do
  31.     {
  32.         printf("Hay nhap lua chon cua ban : ");
  33.         scanf("%d",&Chonso);
  34.         switch (Chonso)
  35.         {
  36.             case 1:
  37.                 nhap_sv(a,n);
  38.                 //getch();
  39.                 break;
  40.             case 2:
  41.                 in_bangdiem();
  42.                 //getch();
  43.                 break;
  44.             case 3:
  45.                 in_thisinhdo();
  46.                 //getch();
  47.                 break;
  48.             case 4:
  49.                 in_diemcao();
  50.                 //getch();
  51.                 break;
  52.             case 5:
  53.                 exit(0);
  54.                 //break;
  55.         }
  56.     } while(Chonso<5);
  57. return 0;
  58. }
  59. /**********************************************************************/
  60. void nhap_sv()
  61. {
  62.     int i;
  63.     char buf[100];
  64.     printf("Nhap so luong sinh vien can nhap: ");
  65.     scanf("%d",&n);
  66.     for(i=0;i<n;i++)
  67.     {
  68.         printf("Ho va ten : ");
  69.         //fflush(stdin);
  70.         fgets(buf,100,stdin);
  71.         //scanf("%s",a[i].ten);
  72.         gets(a[i].ten);
  73.         printf("Diem noi : ");
  74.         scanf("%f",&a[i].diemnoi);
  75.         printf("Diem viet : ");
  76.         scanf("%f",&a[i].diemviet);
  77.     }
  78. }
  79. /**********************************************************************/
  80. void in_bangdiem()
  81. {
  82.     int i;
  83.     printf("Bang diem : \n");
  84.     for(i=0;i<n;i++)
  85.     {
  86.         printf("ten: %s diem noi: %3f diem viet: %3f\n",
  87.             a[i].ten, a[i].diemnoi, a[i].diemviet);
  88.     }
  89. }
  90. /**********************************************************************/
  91. void in_thisinhdo()
  92. { int i,j=0;
  93.     printf("\nDanh sach thi sinh do (diemnoi & diemviet >=5):");
  94.     for (i=0;i<n;i++)
  95.     {
  96.         if(a[i].diemnoi>=5 && a[i].diemviet>=5)
  97.         {
  98.             j++;
  99.             printf("\n %s",a[i].ten);
  100.             printf("\nDiem noi :%2.1f",a[i].diemnoi);
  101.             printf("\nDiem viet :%2.1f",a[i].diemviet);
  102.         }
  103.     }
  104. }
  105. /**********************************************************************/
  106. void in_diemcao()
  107. {
  108.     float max=0;
  109.     int i,imax;
  110.     for(i=0;i<n;i++)
  111.     {
  112.         if(a[i].diemnoi+a[i].diemviet>max)
  113.         {
  114.             max=a[i].diemnoi+a[i].diemviet;
  115.             imax = i;
  116.         }
  117.     }
  118.     printf("Thi sinh co tong diem cao nhat voi so diem la\n");
  119.     printf("Ten: %s\n",a[imax].ten);
  120.     printf("Diem noi: %f\n",a[imax].diemnoi);
  121.     printf("Diem viet: %f\n",a[imax].diemviet);
  122.     printf("Tong: %f\n",max);
  123. }

  Ví dụ:
  Code:
  h:\testC\bin\Debug>testc
   Quan ly sinh vien :
  1.Nhap sinh vien
  2.In ra bang diem
  3.In ra danh sach thi sinh do
  4.In ra danh sach co diem tong cao nhat
  5.Thoat
  Hay nhap lua chon cua ban : 1
  Nhap so luong sinh vien can nhap: 3
  Ho va ten : Nguyen An
  Diem noi : 5
  Diem viet : 7
  Ho va ten : Nguyen Be
  Diem noi : 7
  Diem viet : 5
  Ho va ten : Nguyen Ca
  Diem noi : 6
  Diem viet : 6
  Hay nhap lua chon cua ban : 4
  Thi sinh co tong diem cao nhat voi so diem la
  Ten: Nguyen An
  Diem noi: 5.000000
  Diem viet: 7.000000
  Tong: 12.000000
  Hay nhap lua chon cua ban : 5
  
  h:\testC\bin\Debug>
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  -...- -.- .. .-.. .-.. - .... . -... . .- ... - .-.-.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn