Mọi người ơi check cho em chương trình dưới đây với ạ! em chạy chương trình dưới đây thì khi nhập Diem Tin xong nó nhảy luôn sang sv tiếp theo chứ không nhập được Diem Toan. lúc in ra cũng không in được Diem Tin ạ TT.TT

#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#include<string.h>

typedef struct{
char hoten[30];
char lop[5];
float diemtin;
float diemtoan;
}sinhvien;
sinhvien sv[60], tg;
int main(){
char hoten[30], lop[5];
float diemtin, diemtoan;
int i,n;
printf("\n So sinh vien can nhap: ");
scanf("%d",&n);
for (i=1;i<=n;i++){
printf("\n Nhap thong tin sinh vien thu %d",i);
printf("\n Ho va ten: ");
fflush(stdin);
gets(sv[i].hoten);
printf("\n Lop: ");
fflush(stdin);
gets(sv[i].lop);
printf("\n Diem Tin: ");
scanf("%.2f",&sv[i].diemtin);
printf("\n Diem Toan: ");
scanf("%.2f",&sv[i].diemtoan);
}
printf("\n DANH SACH SINH VIEN ");
printf("\n __________________________________________________ ______________________");
printf("\n |STT| Ho va ten | Lop | Diem Tin | Diem Toan |");
printf("\n |___|______________________________|_________|____ _______|_____________|");
for (i=1;i<=n;i++){
printf("\n |%3d|%-30s|%-9s|%-11f|%-13f|",i, sv[i].hoten, sv[i].lop, sv[i].diemtin,sv[i].diemtoan);
printf("\n |___|______________________________|_________|____ _______|_____________|");
}
}

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 03-01-2018 lúc 11:02 PM - - -

ahuhu xin lỗi mọi người em tìm thấy lỗi sai rồi ạ TT.TT