Em mới bì bõm C++ trên C++ Builder, các anh chị chỉ dùm em cái lỗi access violation at address in module read of address ý nghĩa là gì vậy? có phải do em gọi vào cái hàm nào đó mà có lỗi không tồn tại một tham số nào không? Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Capture.GIF
Lần xem:	0
Size:		20.0 KB
ID:		60144

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 06-01-2018 lúc 03:16 PM - - -

Cảm ơn làm phiền! Vấn đề đã được giải quyết. Nguyên nhân là khai báo một con trỏ vào NULL: class SerialPort *com;
Giải quyết như này: class SerialPort *com =new class SerialPort();