Xin chào,
Mình mới nhập môn SQL query. Mình đang muốn hiển thị giá trị NULL cho trường hợp đếm dữ liệu cột.
Ví dụ: bảng 'hocsinh' có cột 'ten','gioitinh','lop'.

Mình cần:

1 - đếm số NAM, NỮ trong lớp tương ứng
Lop | Nam | Nu | Tong
1 | 3 | 2 | 5
2 | 5 | 0 | 1
3 | 0 | 4 | 4


2 - đếm số NAM (hoặc NỮ) trong các lớp, trong đó nếu lớp nào không có Nam thì sẽ hiển thị giá trị NULL hoặc 0 thay vì không hiển thị dòng đó nữa

Lop | Nam
1 | 3
2 | 5
3 | NULL

hoặc

Lop | Nu
1 | 2
2 | NULL (0)
3 | 4

Cảm ơn các bạn.