Tên đồ án : Source code phần mềm quản lý khách sạn c# kèm báo cáo, data
Code : C# + database + báo cáo
Tác giả:
Mã số đồ án : M188
Dung lượng download : 50MB
Mô tả : Đồ án tốt nghiệp phần mềm quản lý khách sạn c# kết nối SQL server

Link: https://123click.org/do-an/source-co...-cao-data.html
Nguồn: https://123click.org