Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: boost libraries for C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,586

  Mặc định boost libraries for C++

  Thật đáng kính phục boost libraries (boost_1_66_0):
  + boost_1_66_0.7z hơn 70 MB
  + bung nén : 524 MB, 58.133 files, 5.334 folders
  + build xong nó cỡ 2-3 GB:


  Nguồn:
  https://gist.github.com/sim642/29caef3cc8afaa273ce6
  https://stackoverflow.com/questions/38103244/building-boost-1-61-0-with-mingw-5-3-0
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,586

  Vẽ bảng biểu trong DOS lâu gấp 10 trong form, dialog
  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include <iomanip> //for setw
  3.  
  4. using namespace std;
  5.  
  6. struct DH{
  7.     int SL;
  8.     int DG;
  9.     float TT;
  10. } dh;
  11. //struct DH dh;
  12.  
  13. int main(){
  14.     int i, n;
  15.     do{
  16.         cout << "\nNhap so luong don hang(0 < n < 30): "; cin >> n;
  17.     }while(n<0 || n>30);
  18.     DH ar[n];
  19.    
  20.     for(i=0; i<n; i++){
  21.         cout << "\n+ Nhap so don hang thu "<< i+1;
  22.         cout << "\n ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍo0oÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ";
  23.        
  24.         cout << "\n don gia: "; cin >> dh.DG;
  25.         cout << " so luong: "; cin >> dh.SL;
  26.         dh.TT = dh.DG * dh.SL;// thanh tien
  27.         ar[i] = dh;
  28.     }
  29.  
  30.     cout << "\n\t  DANH SACH HANG HOA";
  31.     cout << "\n ÉÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ»";
  32.     cout << "\n º STT ³ So luong ³ Don gia ³ Thanh tien º";
  33.     for(i=0; i<n; i++){
  34.         dh = ar[i];
  35.         cout << "\n ÇÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄĶ";
  36.         cout << "\n º"<< setw(3)<< i+1 <<"  ³"<< setw(8)<< dh.SL <<"  ³"<< setw(8)<< dh.DG <<" ³"<< setw(10)<< dh.TT<< "  º";
  37.     }
  38.     cout << "\n ÈÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍͼ";
  39.  
  40.     //getch();
  41.     cout << "\nDone, bye ..";
  42.     system("pause>nul");
  43. }
  Chạy thử
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn