Thiết kế chương trình dùng camera bắt chuyền động của mắt để điều khiển cursor trên màn hình máy tính chuyển động tới vị trí mong muốn để chọn ký tự phù hợp trong bảng chữ cái có sẳn trên màn hình.
Yêu cầu:
Thực hiện chức năng xử lý trong thời gian thực của chương trình.
Ngôn ngữ lập trình sử dụng VC++, Open CV, OpenNI, …