Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 2 trên tổng số 7 Đầu tiênĐầu tiên 1234... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 61 kết quả

Đề tài: Backup Sql

 1. #11
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Mặc định Backup Sql

  Lương thấp thì trách nhiệm không cao?


  https://vov.vn/blog/luong-thap-thi-trach-nhiem-khong-cao-768178.vov

  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #12
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Đến hẹn lại lên.

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Công việc lưu trữ là một nghề trải dài ngàn năm.

  https://www.tienphong.vn/dia-oc/that-lac-ban-do-quy-hoach-thu-thiem-rat-de-tim-thoi-1269612.tpo

 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Cần mẫn và tỉ mỉ, dễ gây nhàm chán

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Ăn cơm chúa, múa tối ngày

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Mặc định Backup Sql

  Chán cũng phải làm nếu chưa muốn bỏ việc

 7. #17
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  có người bạn làm lưu trữ, thủ thư
  công việc ấy không tầm thường

 8. #18
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  Recursive Triggers
  SQL Code:
  1. USE AdventureWorks2012;  
  2. GO  
  3. -- Turn recursive triggers ON in the database.  
  4. ALTER DATABASE AdventureWorks2012  
  5.    SET RECURSIVE_TRIGGERS ON;  
  6. GO  
  7. CREATE TABLE dbo.emp_mgr (  
  8.    emp CHAR(30) PRIMARY KEY,  
  9.     mgr CHAR(30) NULL FOREIGN KEY REFERENCES emp_mgr(emp),  
  10.     NoOfReports INT DEFAULT 0  
  11. );  
  12. GO  
  13. CREATE TRIGGER dbo.emp_mgrins ON dbo.emp_mgr  
  14. FOR INSERT  
  15. AS  
  16. DECLARE @e CHAR(30), @m CHAR(30);  
  17. DECLARE c1 CURSOR FOR  
  18.    SELECT emp_mgr.emp  
  19.    FROM   emp_mgr, inserted  
  20.    WHERE emp_mgr.emp = inserted.mgr;  
  21.  
  22. OPEN c1;  
  23. FETCH NEXT FROM c1 INTO @e;  
  24. WHILE @@fetch_status = 0  
  25. BEGIN  
  26.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  27.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports + 1 -- Add 1 for newly  
  28.    WHERE emp_mgr.emp = @e ;                           -- added employee.  
  29.  
  30.    FETCH NEXT FROM c1 INTO @e;  
  31. END  
  32. CLOSE c1;  
  33. DEALLOCATE c1;  
  34. GO  
  35. -- This recursive UPDATE trigger works assuming:  
  36. --   1. Only singleton updates on emp_mgr.  
  37. --   2. No inserts in the middle of the org tree.  
  38. CREATE TRIGGER dbo.emp_mgrupd ON dbo.emp_mgr FOR UPDATE  
  39. AS  
  40. IF UPDATE (mgr)  
  41. BEGIN  
  42.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  43.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports + 1 -- Increment mgr's  
  44.    FROM inserted                            -- (no. of reports) by  
  45.    WHERE emp_mgr.emp = inserted.mgr;         -- 1 for the new report.  
  46.  
  47.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  48.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports - 1 -- Decrement mgr's  
  49.    FROM deleted                             -- (no. of reports) by 1  
  50.    WHERE emp_mgr.emp = deleted.mgr;          -- for the new report.  
  51. END  
  52. GO  
  53. -- Insert some test data rows.  
  54. INSERT dbo.emp_mgr(emp, mgr) VALUES  
  55.     ('Harry', NULL)  
  56.     ,('Alice', 'Harry')  
  57.     ,('Paul', 'Alice')  
  58.     ,('Joe', 'Alice')  
  59.     ,('Dave', 'Joe');  
  60. GO  
  61. SELECT emp,mgr,NoOfReports  
  62. FROM dbo.emp_mgr;  
  63. GO  
  64. -- Change Dave's manager from Joe to Harry  
  65. UPDATE dbo.emp_mgr SET mgr = 'Harry'  
  66. WHERE emp = 'Dave';  
  67. GO  
  68. SELECT emp,mgr,NoOfReports FROM emp_mgr;  
  69.  
  70. GO
  Here are the results before the update.
  Code:
  emp              mgr              NoOfReports 
  ------------------------------ ----------------------------- ----------- 
  Alice             Harry             2 
  Dave              Joe              0 
  Harry             NULL              1 
  Joe              Alice             1 
  Paul              Alice             0
  Here are the results after the update.
  Code:
  emp              mgr              NoOfReports 
  ------------------------------ ----------------------------- ----------- 
  Alice             Harry             2 
  Dave              Harry             0 
  Harry             NULL              2 
  Joe              Alice             0 
  Paul              Alice             0
  https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/create-nested-triggers?view=sql-server-2017

 9. #19
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  bảo trì phòng cháy nổ tai ương

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  3,527

  chưa có lịch, lâu lâu lưu lại cho yên tâm
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn