Trang 2 trên tổng số 8 Đầu tiênĐầu tiên 1234... Cuối cùngCuối cùng
Từ 11 tới 20 trên tổng số 72 kết quả

Đề tài: Backup Sql

 1. #11
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Mặc định Backup Sql

  Lương thấp thì trách nhiệm không cao?


  https://vov.vn/blog/luong-thap-thi-trach-nhiem-khong-cao-768178.vov


 2. #12
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Đến hẹn lại lên.

 3. #13
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Công việc lưu trữ là một nghề trải dài ngàn năm.

  https://www.tienphong.vn/dia-oc/that-lac-ban-do-quy-hoach-thu-thiem-rat-de-tim-thoi-1269612.tpo

 4. #14
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Cần mẫn và tỉ mỉ, dễ gây nhàm chán

 5. #15
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Ăn cơm chúa, múa tối ngày

 6. #16
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Mặc định Backup Sql

  Chán cũng phải làm nếu chưa muốn bỏ việc

 7. #17
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  có người bạn làm lưu trữ, thủ thư
  công việc ấy không tầm thường

 8. #18
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  Recursive Triggers
  SQL Code:
  1. USE AdventureWorks2012;  
  2. GO  
  3. -- Turn recursive triggers ON in the database.  
  4. ALTER DATABASE AdventureWorks2012  
  5.    SET RECURSIVE_TRIGGERS ON;  
  6. GO  
  7. CREATE TABLE dbo.emp_mgr (  
  8.    emp CHAR(30) PRIMARY KEY,  
  9.     mgr CHAR(30) NULL FOREIGN KEY REFERENCES emp_mgr(emp),  
  10.     NoOfReports INT DEFAULT 0  
  11. );  
  12. GO  
  13. CREATE TRIGGER dbo.emp_mgrins ON dbo.emp_mgr  
  14. FOR INSERT  
  15. AS  
  16. DECLARE @e CHAR(30), @m CHAR(30);  
  17. DECLARE c1 CURSOR FOR  
  18.    SELECT emp_mgr.emp  
  19.    FROM   emp_mgr, inserted  
  20.    WHERE emp_mgr.emp = inserted.mgr;  
  21.  
  22. OPEN c1;  
  23. FETCH NEXT FROM c1 INTO @e;  
  24. WHILE @@fetch_status = 0  
  25. BEGIN  
  26.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  27.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports + 1 -- Add 1 for newly  
  28.    WHERE emp_mgr.emp = @e ;                           -- added employee.  
  29.  
  30.    FETCH NEXT FROM c1 INTO @e;  
  31. END  
  32. CLOSE c1;  
  33. DEALLOCATE c1;  
  34. GO  
  35. -- This recursive UPDATE trigger works assuming:  
  36. --   1. Only singleton updates on emp_mgr.  
  37. --   2. No inserts in the middle of the org tree.  
  38. CREATE TRIGGER dbo.emp_mgrupd ON dbo.emp_mgr FOR UPDATE  
  39. AS  
  40. IF UPDATE (mgr)  
  41. BEGIN  
  42.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  43.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports + 1 -- Increment mgr's  
  44.    FROM inserted                            -- (no. of reports) by  
  45.    WHERE emp_mgr.emp = inserted.mgr;         -- 1 for the new report.  
  46.  
  47.    UPDATE dbo.emp_mgr  
  48.    SET emp_mgr.NoOfReports = emp_mgr.NoOfReports - 1 -- Decrement mgr's  
  49.    FROM deleted                             -- (no. of reports) by 1  
  50.    WHERE emp_mgr.emp = deleted.mgr;          -- for the new report.  
  51. END  
  52. GO  
  53. -- Insert some test data rows.  
  54. INSERT dbo.emp_mgr(emp, mgr) VALUES  
  55.     ('Harry', NULL)  
  56.     ,('Alice', 'Harry')  
  57.     ,('Paul', 'Alice')  
  58.     ,('Joe', 'Alice')  
  59.     ,('Dave', 'Joe');  
  60. GO  
  61. SELECT emp,mgr,NoOfReports  
  62. FROM dbo.emp_mgr;  
  63. GO  
  64. -- Change Dave's manager from Joe to Harry  
  65. UPDATE dbo.emp_mgr SET mgr = 'Harry'  
  66. WHERE emp = 'Dave';  
  67. GO  
  68. SELECT emp,mgr,NoOfReports FROM emp_mgr;  
  69.  
  70. GO
  Here are the results before the update.
  Code:
  emp              mgr              NoOfReports 
  ------------------------------ ----------------------------- ----------- 
  Alice             Harry             2 
  Dave              Joe              0 
  Harry             NULL              1 
  Joe              Alice             1 
  Paul              Alice             0
  Here are the results after the update.
  Code:
  emp              mgr              NoOfReports 
  ------------------------------ ----------------------------- ----------- 
  Alice             Harry             2 
  Dave              Harry             0 
  Harry             NULL              2 
  Joe              Alice             0 
  Paul              Alice             0
  https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/triggers/create-nested-triggers?view=sql-server-2017

 9. #19
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  bảo trì phòng cháy nổ tai ương

 10. #20
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  4,085

  chưa có lịch, lâu lâu lưu lại cho yên tâm

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn