cho e hỏi làm sao để send text vào geckofx bằng c# ạ, em mới tìm hiểu và có làm thử với SetAttribute nhưng không send được ạ, em cảm ơn.

geckoWebBrowser1.Document.GetHtmlElementById("id") .SetAttribute("value", "send text abc");