Mình có bảng bài viết trong đó sẽ có nhiều commnet. vậy bảng comment mình sẽ lưu primary key như thế nào để có thể nhiều người comment cùng lúc (tính để kiẻu int auto tăng). nhờ mọi người tư vẫn