trận Lão Sơn được coi là một trong những trận đánh ác liệt kéo dài từ tháng 4 đến tháng 7 năm 1984, thuộc khuôn khổ của cuộc chiến tranh biên giới Việt – Trung 1979 – 1991


Bành Lệ Viện đi cổ vũ sĩ khí ở Lão Sơn
...
..
.