Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234
Từ 31 tới 37 trên tổng số 37 kết quả

Đề tài: Lập trình đồ họa với OpenGL trên Visual C++

 1. #31
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  1

  Mặc định Tạo đối tượng 3D trong openGL

  Các bác cho em hỏi chút. Hiện tại em đang cần mô phỏng mô hình khuôn mặt 3D trên OpenGl, nhưng em không biết dùng công cụ gì và làm thế nào để tạo ra đc mô hình khuôn mặt các bác có thể hướng dẫn cách làm cho em đc không ạ?
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #32
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  1

  Mình đang viết một chương trình vẽ một hình tứ diện nhưng khi chạy nó lại ko hiện ra gì cả. Các bạn nào pro giúp mình với. Chtrinh của mình như phía dưới:

  #include "stdafx.h"
  #include <windows.h>
  #include <gl/gl.h>
  #include <gl/glut.h>

  void myInit()
  {
  glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
  glColor3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);
  glPointSize(9.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  gluOrtho(0.0, 640.0, 0.0, 480.0);
  }
  void myDisplay()
  {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glColor3f(0.0f, 1.0f, 0.0f);
  glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
  // djnh tâm
  glVertex3f (0.0f, 150.0f, 0.0f); // M
  // Tam giác phía truoc
  glVertex3f (0.0f, 0.0f, 200.0f); // A
  glVertex3f (200.0f, 0.0f, 200.0f); // B
  // Tam giác bên phai
  glVertex3f (200.0f, 0.0f, 500.0f); // C
  // Tam giác phía sau
  glVertex3f (0.0f, 0.0f, 500.0f); // D
  // Tam gíac bên trái
  glVertex3f (0.0f, 0.0f, 200.0f); // A
  glEnd();

  glFlush();
  }

  int main(int argc, char* argv[])
  {
  glutInit(&argc, argv); //initialize the tool kit
  glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE |GLUT_RGB); //set the display mode
  glutInitWindowSize(640, 480); //set window size
  glutInitWindowPosition(100, 150); // set window position on screen
  glutCreateWindow("The Big Dipper");//open the screen window

  glutDisplayFunc(myDisplay);
  myInit();
  glutMainLoop();
  return 0;
  }

 3. #33
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  10

  các pro ơi cho em hỏi với ạ,e muốn hiển thị một nguồn ánh sáng lên bằng phím 'a' rồi ấn tiếp phím 'a; mà sao nó không trở lại như ban đây thế ạ giúp em với
  void myKeyboardFunc( unsigned char key, int x, int y )
  {
  switch ( key ) {
  case 'a':
  glEnable(GL_LIGHT0);
  glutPostRedisplay();
  }
 4. #34
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam, Vietnam
  Bài viết
  15

  Mặc định hỏi anh về lập trình đồ họa

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Kevin Hoang Xem bài viết
  Lập trình 3D thì phổ biến nhất là dùng Direct3D hoặc OpenGL. Direct3D chỉ dùng được trên Windows, còn OpenGL đã là Industrial Standard từ khá lâu và có thể dùng được trên mọi OS. Nếu không bị bắt buộc phải dùng Direct3D, nên chọn OpenGL

  Để học OpenGL, có lẽ không thể thiếu cuốn OpenGL Programming Guide, còn gọi là The Red Book. Ngoài ra nên tham khảo tutorial trên NeHe
  • Dùng thư viện cấp cao kiểu graphics hay game engine, như Irrlicht vs Ogre3D. Các này thì không cần biết OpenGL là gì.
  • Dùng trực tiếp API do OpenGL cung cấp kèm hoặc không kèm thư viện AUX. AUX là thư viện để tạo cửa sổ và quản lí input từ chuột, bàn phím. Không dùng AUX thì ta phải tự làm các việc trên. Nếu dùng AUX thì chương trình sẽ cross-platform
  Cách viết chương trình  Bước 0 - Khai báo file header và library
  • File header của OpenGL thường được đặt riêng trong folder gl, nên khai:
  Code:
  #include gl\gl.h
  Chỉ với gl.h, đã có thể làm mọi thứ liên quan đến OpenGL. Tuy nhiên để tiết kiệm thời gian, có thể xài một số utility function. Những utility function này nằm trong glu.h:
  Code:
  #include gl\glu.h
  Function của gl.h và glu.h có prefix tương ứng là gl và glu. Sau khi compile, để link thành chương trình .exe, cần khai file library
  Nếu chỉ include gl.h, chỉ cần khai file opengl32.lib. Nếu xài thêm glu.h thì khai thêm glu32.lib. Phần khai này tùy compiler/linker, nếu xài IDE của Visual C++ 6 thì vào Project -> Settings -> Link, rồi gõ file .lib thích hợp vào Object/library modules.

  Fig2. Khai library

  Mẹo: với Visual C++, có thể khai file library ngay trong source code, chú ý không có dấu chấm phẩy.
  Code:
  #pragma comment(lib, "opengl32.lib")
  #pragma comment(lib, "glu32.lib")
  • Bước 1 - Khởi tạo
  1.1 - Lấy device context của window
  Trong Windows, mọi thứ đều là window. Muốn vẽ hình 3D lên window nào thì lấy device context của window đó. Để lấy device context của window nào, phải có handle của window đó.

  Ex:
  Chương trình Dialog based, xài MFC. Trên dialog đặt 1 cái Static Text có id là IDC_STATIC_OPENGL, hình 3D sẽ được vẽ lên đây.

  Fig3. Static Text đã được kéo to ra  Code:
  HWND m_StaticWnd; // global
  HDC m_StaticDC; // global
  m_StaticWnd = ::GetDlgItem(m_hWnd, IDC_STATIC_OPENGL); // m_hWnd là handle của dialog
  m_StaticDC = ::GetDC(m_StaticWnd);
  Để phân biệt, khi xài API function trực tiếp, thêm dấu :: đằng trước. Bây giờ khi đã có device context của Static Text. Vì device context này chỉ được release khi thoát chương trình, nên khai báo thêm m_StaticWnd và m_StaticDC trong phần global.

  1.2 - Thay đổi pixel format của device context
  Device context cần được thay đổi phù hợp để OpenGL có thể vẽ lên đó.
  Code:
  PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd =
  {
  sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),
  1,
  PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL | PFD_DOUBLEBUFFER,
  PFD_TYPE_RGBA,
  24,
  0, 0, 0, 0, 0, 0,
  0, 0,
  0, 0, 0, 0, 0,
  32,
  0,
  0,
  PFD_MAIN_PLANE,
  0,
  0, 0, 0
  };
  int PixelFormat = ::ChoosePixelFormat(m_StaticDC, &pfd);
  ::SetPixelFormat(m_StaticDC, PixelFormat, &pfd);
  Các tham số có thể tham khảo trong MSDN. PFD_DOUBLEBUFFER
  - Khi có tham số này, OpenGL không vẽ trực tiếp lên device context, mà sẽ vẽ lên buffer. Muốn hiện buffer này lên màn hình, sẽ swap buffer này với device context, xem bước 2. Nếu OpenGL vẽ trực tiếp lên device context, tốc độ sẽ rất chậm, vì vẽ được cái gì thì sẽ phải update lên màn hình cái đấy ngay.
  - PFD_SUPPORT_GDI và PFD_DOUBLEBUFFER là mutually exclusive, nên các thao tác GDI trên device context này sẽ không có tác dụng.

  1.3 - Tạo renderring context cho OpenGL
  Bước này báo cho OpenGL biết sẽ vẽ lên device context nào.
  Code:
  HGLRC m_OpenGLRC; // global
  
  m_OpenGLRC = wglCreateContext(m_StaticDC);
  wglMakeCurrent(m_StaticDC, m_OpenGLRC);
  Muốn OpenGL vẽ lên device context nào, wglMakeCurrent đến device context đó. Rendering context này chỉ được delete khi thoát chương trình, nên khai báo trong phần global.
  1.4 - Setup trạng thái cho OpenGL
  Điều chỉnh góc nhìn, màu nền,.. như sau:

  Code:
  // xóa đen window
  glClearColor(0, 0, 0, 0);
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
  glFlush();
  
  // chỉnh viewport
  RECT rect;
  ::GetWindowRect(m_StaticWnd, &rect);
  int width = rect.right - rect.left;
  int height = rect.bottom - rect.top;
  glViewport(0, 0, width, height);
  
  // chỉnh góc nhìn
  double aspect = (double)width/height;
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glLoadIdentity();
  gluPerspective(60, aspect, 0.1, 1000);
  
  // chọn rendering mode
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glLoadIdentity();
  glDrawBuffer(GL_BACK);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  glEnable(GL_BLEND);
  glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
  Để hiểu rõ, tham khảo thêm MSDN. Nếu size của window bị thay đổi, nên gọi lại phần "chỉnh viewport" và "chỉnh góc nhìn".
  • Bước 2 - Update window
  Chỉ nên update window khi chương trình ở trong trạng thái idle. Xem ghi chú về idle ở cuối bài viết này.
  Code:
  Render(); // gọi Render
  SwapBuffers(m_StaticDC); // swap buffer với device context -> hiện buffer lên màn hình
  Muốn vẽ cái gì lên window thì vẽ ở Render. Vì phần vẽ này thường rất dài và phức tạp, nên mới được tách ra thành 1 function.
  Code:
  void Render()
  {
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); // xóa toàn bộ
  glPushMatrix();
  // OpenGL painting commands go here, dài và phức tạp lắm nghe :p
  glPopMatrix();
  }
  glPushMatrix và glPopMatrix dùng để lưu và phục hồi trạng thái của OpenGL. Nếu trong painting commands có command nào đó làm thay đổi trạng thái của OpenGL, mà Render không lưu và phục hồi trạng thái ban đầu, thì sau vài lần gọi Render, hình vẽ hiển thị lên màn hình sẽ không như ý muốn. Nhớ rằng OpenGL là state machine.
  • Bước 3 - Dọn dẹp
  Khi chương trình chương trình kết thúc, cần release device context và delete rendering context.
  Code:
  ReleaseDC(m_StaticWnd, m_StaticDC); // đây là lí do tôi khai m_StaticWnd trong phần global
  wglMakeCurrent(NULL, NULL);
  wglDeleteContext(m_OpenGLRC);
  Fig4. In Action


  Ghi chú về idle
  • 1. Chương trình Dialog based, xài MFC
  Không xài được cả WM_ENTERIDLE lẫn CWinApp::OnIdle()
  => xài WM_KICKIDLE trong afxpriv.h
  File header của dialog, phần message map, thêm:
  Code:
  afx_msg LRESULT OnKickIdle(WPARAM , LPARAM);
  File implementation của dialog, thêm:
  Code:
  #include
   ON_MESSAGE(WM_KICKIDLE, OnKickIdle)
   LRESULT CMyDlg::OnKickIdle(WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
    Render();
    SwapBuffers(m_StaticDC);
  return 0;
  }
  • 2. Chương trình BCB
  Code:
  __fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner): TForm(Owner)
   {
    Application->OnIdle = OnIdle;
    _control87(MCW_EM, MCW_EM);
  }
   void __fastcall TForm1::OnIdle(TObject* Sender, bool &done)
  {
    done = false;
    Render();
    SwapBuffers(m_StaticDC);
  }
  • 3. Chương trình Win32
  Cách 1: Xài WM_ENTERIDLE

  Cách 2:
  Code:
  while (!done)
  
   {
    // is there a msg waiting?
    if (PeekMessage(&msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE))
    {
      if (msg.message == WM_QUIT)
        done = TRUE;
      else
      {
         TranslateMessage(&msg);
         DispatchMessage(&msg);
      }
    }
    else
    {
      Render();
      SwapBuffers(m_StaticDC);
    }
  }
  Bài viết được sưu tầm tại Blog cộng đồng CNTT.
  A hoàng cho e hỏi chút nhé. E là giáo viên ngành viễn thông. Em muốn làm mô phỏng về 1 tổng đài và có thể khai báo cho tổng đài đó thì e phải bắt đầu học những gì ạ. Và để học được thì e có thể đăng ký học ở đâu là tốt vì nhà trường em sẽ hỗ trợ về kinh phí khi e đang theo học. E cám ơn anh!!!

 5. #35
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Nơi ở
  Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
  Bài viết
  86

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi conan_godman Xem bài viết
  Mình thử gõ một đoạn code sau
  Code:
  #include "gl\gl.h"
  #include "gl\glu.h"
  
  #pragma comment(lib,"opengl32.lib")
  #pragma comment(lib,"glu32.lib")
  void main(){
  
  }
  và bị một tràng lỗi (143 lỗi) trong đó cái lỗi đầu tiên là : , lỗi này nó chỉ vào file gl.h, vậy là nó đã tìm thấy chỗ của thư viện gl, nhưng có vấn đề gì đó.
  Bạn có thể viêt cho mình một chương trình sử dụng thư viện GL đơn giản nhât được không, mình muốn biêt khung đơn giản nhât của chương trình.
  Bạn thêm #include <windows.h> vào trước là được.
  Ngô Hùng Cường
  Birthday: 14/4/1986 - Cư ngụ: Thị trấn Lâm Thao - Phú Thọ
  kidteam@gmail.com
  Yahoo ID: cuong_dhbk2004
  0989696971
  0915696971

 6. #36
  Ngày gia nhập
  04 2013
  Bài viết
  1

  Mặc định Lỗi với glTranslatef

  Mình dùng lệnh glTranslate để di chuyển vị trí của vật thể, không hiểu sao, sau khi chuyển sang vị trí mới vật thể toàn bị nhỏ đi. Có ai biết tại sao hoặc cách khắc phục không ? thanks!

 7. #37
  Ngày gia nhập
  12 2014
  Bài viết
  1

  Mọi người cho em hỏi tí ạ? Giờ em có 1 đường tròn, tâm tọa độ bất kỳ, lấy 2 điểm A,B bất kỳ nằm trên đường tròn, em muốn tìm ra tất cả các điểm( tọa độ có thể không nguyên, để tô màu) trên đường tròn nằm trong khoảng A,B; Em dùng thử hàm công thức x= rcos(t), y =rsin(t) nhưng không hiểu sao có lúc y ra sai ạ? Có ai giúp em với ạ
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Trang 4 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên ... 234

Các đề tài tương tự

 1. Lập Trình OpenGL trong Visual Studio (C#)?
  Gửi bởi gacongnghiep_cs trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 07-05-2011, 08:34 PM
 2. Lỗi đề tài OpenGL ko chạy dc trên Visual C++ 2008
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 30-06-2010, 08:44 PM
 3. Lỗi lập trình OpenGL trên Visual C++ express 2008
  Gửi bởi timeline trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 23-05-2010, 01:10 PM
 4. OpenGL với Visual C++ | làm hình chuyển động
  Gửi bởi chuphuong233 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-04-2010, 02:20 AM
 5. Visual C++ and OpenGL
  Gửi bởi lauca trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-04-2007, 02:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn