BÀI TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ
Code:
#include <iostream>
#include <cstring>
#include <fstream>
 
using namespace std;
 
int n, a[100][100],sm=0,m[100];
 
void docfile(){ 
  int q,p;
  ifstream dothi ("bangmau.txt");
  if (dothi.is_open())
  {
    dothi >> n;
    while (!dothi.eof())
    {
      dothi >> q;
      dothi >> p;
      a[q][p]=1;
      a[p][q]=1;
    }
    dothi.close();
  }
  else cout << "Khong mo duoc file";
}
 
void xuly(){ 
  int kt;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!m[i]) {
      sm++; 
      m[i]=sm;
      for(int j=i+1;j<=n;j++) 
        if((a[i][j]==0)&&(m[j]==0)){
          kt=1;
          for(int k=i+1;k<j;k++)
            if((a[k][j]==1)&&(m[i]==m[k])){
              kt=0;
              break;
            }
          if(kt==1) m[j]=sm;
        }          
    }
    
}
void xuatkq(){ 
  for(int i=1;i<=sm;i++){
    cout << "Mau " << i << ": ";
    for(int j=1;j<=n;j++) 
		if(m[j]==i) 
		cout << j << " ";
	  cout << endl;
  }
}
int main(){
  docfile();
  cout << n << endl;
  cout << endl;
  xuly();
  xuatkq();
  return 0;
}
NHỜ BIÊN DỊCH THUẬT TOÁN GIÚP MH ĐỘ PHỨC TẠP