em đang làm bài tập về quản lí sinh viên và gặp lỗi không sắp xếp được . Mọi người có thể giúp e đc không ạ noidung3.cpp