Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Dãy sắp xếp tạo ra từ hai dãy sắp xếp (Microsoft)

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2017
  Bài viết
  2

  Mặc định Dãy sắp xếp tạo ra từ hai dãy sắp xếp (Microsoft)

  Cho hai dãy số đã được sắp xếp A[], B[]. Hãy in ra rất cả các dãy số đã được sắp xếp theo nguyên tắc: phần tử đầu tiên thuộc A[], phần tử tiếp theo thuộc B[]….
  Ví dụ với dãy A[] = {10, 15, 25}, B[] = {1, 5, 20, 30 } ta sẽ có các dãy số được tạo ra theo nguyên tắc trên như sau:
  10 20
  10 20 25 30
  10 30
  15 20
  15 20 25 30
  15 30
  25 30
  p/s: Mọi người cho e ý tưởng với ạ. E cần ý tưởng nào đó tối ưu vì submit với thời gian O(n^2) sẽ không vượt qua được test!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  3

  Theo mình thì có thể làm như này:

  Step 1: đưa data vào array trong đó mỗi phần tử chứa value và original array (A or B)
  output: C = { (10, A), (15, A), (20, B), (25, A), (30, B) }

  Step 2: Duyệt cái array này 1 phần tử A cho đến hết dãy, đủ cặp nào in ra cặp đó
  output cho lần duyệt đầu tiên từ phần tử C[0]:
  10 20
  10 20 25 30

  Step 3: Lặp lại Step 2 từ phần tử A tiếp theo, đến khi ko còn phần tử A nào nữa là xong

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  3

  Đây là code mình viết bạn có thể tham khảo.
  C++ Code:
  1. #include "stdafx.h"
  2.  
  3. #include <deque>
  4. #include <iostream>
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8. typedef struct Elem {
  9.     Elem(int val, bool isA) : value(val), isArrayA(isA), isFirstB(true) {}
  10.     int value;
  11.     bool isArrayA;
  12.     bool isFirstB;
  13. } Element;
  14.  
  15. class CCombination {
  16. public:
  17.     CCombination(unsigned int sizeA, int *a, unsigned int sizeB, int *b);
  18.     ~CCombination();
  19.  
  20.     void Combine();
  21.     void PrintResult();
  22.  
  23. private:
  24.     int *arrA, *arrB;
  25.     unsigned int uiSizeA, uiSizeB;
  26.     deque <Element> orgQue;
  27.     deque <int> orgResQue;
  28. };
  29.  
  30. CCombination::CCombination(unsigned int sizeA, int *aA, unsigned int sizeB, int *aB)
  31.     : uiSizeA(sizeA), uiSizeB(sizeB)
  32. {
  33.     arrA = new int[uiSizeA];
  34.     arrB = new int[uiSizeB];
  35.     memcpy((void*)arrA, (void*)aA, sizeof(int)*uiSizeA);
  36.     memcpy((void*)arrB, (void*)aB, sizeof(int)*uiSizeB);
  37.  
  38.     cout << "\nArray A: ";
  39.     for (int i = 0; i < uiSizeA; i++) {
  40.         cout << arrA[i] << " ";
  41.     }
  42.     cout << "\nArray B: ";
  43.     for (int i = 0; i < uiSizeB; i++) {
  44.         cout << arrB[i] << " ";
  45.     }
  46.     cout << endl;
  47. }
  48.  
  49.  
  50. CCombination::~CCombination()
  51. {
  52.     delete [] arrA, arrB;
  53. }
  54.  
  55. void CCombination::Combine()
  56. {
  57.     if (!orgQue.empty()) {
  58.         cout << "Combined already!" << endl;
  59.         return;
  60.     }
  61.  
  62.     unsigned int iIdxA = 0, iIdxB = 0;
  63.  
  64.     deque <Element> arrangedQue;
  65.     arrangedQue.push_back(Element(arrA[iIdxA], true));
  66.     iIdxA++;
  67.  
  68.     while (arrB[iIdxB] < arrangedQue.front().value) {
  69.         iIdxB++;
  70.     }
  71.  
  72.     while (iIdxA < uiSizeA) {
  73.         if (iIdxB < uiSizeB && arrB[iIdxB] < arrA[iIdxA]) {
  74.             arrangedQue.push_back(Element(arrB[iIdxB], false));
  75.             iIdxB++;
  76.         }
  77.         else {
  78.             arrangedQue.push_back(Element(arrA[iIdxA], true));
  79.             iIdxA++;
  80.         }
  81.     }
  82.  
  83.     while (iIdxB < uiSizeB) {
  84.         arrangedQue.push_back(Element(arrB[iIdxB], false));
  85.         iIdxB++;
  86.     }
  87.  
  88.     deque <Element> tmpQue = orgQue = arrangedQue;
  89.     cout << "Combined array: ";
  90.     while (!tmpQue.empty()) {
  91.         cout << tmpQue.front().value << "-" << (tmpQue.front().isArrayA ? "A " : "B ");
  92.         tmpQue.pop_front();
  93.     }
  94.     cout << endl;
  95. }
  96.  
  97. void CCombination::PrintResult()
  98. {
  99.     if (orgQue.empty()) {
  100.         cout << "Combine first!" << endl;
  101.         return;
  102.     }
  103.  
  104.     int iArrangedQueSize = 0;
  105.     int iArrangedQueCnt = 0;
  106.     int iResQueSize = 0;
  107.     int iResQueCnt = 0;
  108.     int iResPairs = 0;
  109.     bool bFoundFirstB = false;
  110.  
  111.     deque <Element> tmpQue, arrangedQue;
  112.     arrangedQue = orgQue;
  113.  
  114.     cout << "Result: \n";
  115.     while (1) {
  116.         // Create resultQue
  117.         iArrangedQueCnt = 0;
  118.         iArrangedQueSize = arrangedQue.size();
  119.         bFoundFirstB = false;
  120.  
  121.         //cout << iArrangedQueSize << endl;
  122.         if (iArrangedQueSize < 2) break;
  123.  
  124.         tmpQue = arrangedQue;
  125.         if (false == tmpQue.front().isArrayA) {
  126.             iArrangedQueCnt = 0;
  127.             orgQue.pop_front();
  128.             arrangedQue = orgQue;
  129.             continue;
  130.         }
  131.  
  132.         iResQueCnt = 0;
  133.         while (1) {
  134.             if (iArrangedQueCnt == iArrangedQueSize) break;
  135.  
  136.             if (true == tmpQue.front().isArrayA) {
  137.                 if (true == orgResQue.empty() || iResQueCnt % 2 == 0) {
  138.                     orgResQue.push_back(tmpQue.front().value);
  139.                     iResQueCnt++;
  140.                 }
  141.                 else {
  142.                 }
  143.             }
  144.             else {
  145.                 if (iResQueCnt % 2 == 1 && tmpQue.front().isFirstB) {
  146.                     orgResQue.push_back(tmpQue.front().value);
  147.                     iResQueCnt++;
  148.                     if (false == bFoundFirstB) {
  149.                         arrangedQue.at(iArrangedQueCnt).isFirstB = false;
  150.                         bFoundFirstB = true;
  151.                     }
  152.                 }
  153.                 else {
  154.                 }
  155.             }
  156.             tmpQue.pop_front();
  157.             iArrangedQueCnt++;
  158.         }
  159.  
  160.         if (false == arrangedQue.back().isFirstB) {
  161.             orgQue.pop_front();
  162.             arrangedQue = orgQue;
  163.         }
  164.  
  165.         // Display resultQue
  166.         iResQueSize = orgResQue.size();
  167.         iResPairs = iResQueSize / 2;
  168.  
  169.         deque <int> tmpResQue = orgResQue;
  170.         for (int i = 0; i < iResPairs; i++) {
  171.             for (int j = 0; j < i + 1; j++) {
  172.                 cout << tmpResQue.at(2 * j) << " " << tmpResQue.at(2 * j + 1) << " ";
  173.             }
  174.             cout << endl;
  175.         }
  176.  
  177.         orgResQue.clear();
  178.     }
  179. }
  180.  
  181.  
  182. int main()
  183. {
  184.     int arrA[] = { 10, 15, 25 };
  185.     int arrB[] = { 1, 5, 20, 30 };
  186.  
  187.     CCombination MyCombination(3, arrA, 4, arrB);
  188.     MyCombination.Combine();
  189.     MyCombination.Combine();
  190.     MyCombination.PrintResult();
  191.  
  192.     cout << "\n END " << endl;
  193.  
  194.     getchar();
  195.     return 0;
  196. }

Tags của đề tài này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn