Giong ca Ngoc Diêu : ngot ngao...âm áp...truyên cam...rung đong...và rât nhe nhàng Ngoc Diêu thuoc Top Singer, Super Class...uoc mong Ngoc Diêu đūng ca chung voi các giong ca đã lôi thoi : Phi Nhung...Quang Lê...vv...sē làm mât giá tri nhung Video wá xuât sác cua Ngoc Diêu......