Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Anh chị giúp em chỉnh với, em cảm ơn, em hiển thị bản mà giá trị ko lưu chỉ lưu giá trị cuối khi nhập vô a chị chỉ dùm e;

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Anh chị giúp em chỉnh với, em cảm ơn, em hiển thị bản mà giá trị ko lưu chỉ lưu giá trị cuối khi nhập vô a chị chỉ dùm e;

  #include<iostream>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  using namespace std;
  void nhap(void);
  void xuat(void);
  struct nhanvien
  {
  int soluong;
  int dongia;
  float thanhtien;
  };
  struct nhanvien tmp;
  int i;
  int sodon;
  int stt;
  int lua;

  int main(){
  int chay=1;
  do{
  cout << "Nhap so luong don hang:" << endl;
  cin >> sodon;
  if(sodon<0 || sodon>30){
  if(chay){
  // hien thi thong bao
  chay=0;//cho bien chay =0
  cout << "So don hang phai tu 1->"<< 30;
  }
  }
  }while(sodon<0 || sodon>30);

  for(i=0;i<sodon;i++){
  cout << "Nhap so don hang thu:"<< i+1 << endl;
  cout << "\n ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍo0oÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ";
  cout << "\n Nhap don gia:";
  cin >> tmp.dongia;
  cout << "\n Nhap so luong:";
  cin >> tmp.soluong;
  tmp.thanhtien=tmp.dongia*tmp.soluong;// thanh tien
  cout << "Hoan thanh viec nhap....!" << endl;
  getch();
  }

  cout << "\t\t\t\tDANH SACH HANG HOA";
  cout << "\n ÉÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÑÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÑ»";
  cout << "\n º STT ³ So luong ³ Don gia ³ Thanh tien º";
  for(i=0; i<sodon; i++){
  stt=i+1;
  cout << "\n ÇÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ ÄÄĶ";
  cout << "\n"<< stt <<"\t\t"<< tmp.soluong <<"\t\t"<< tmp.dongia <<"\t\t"<< tmp.thanhtien;
  }
  cout << "\nÈÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍÍÍÏÍÍÍÍÍÍ ÍÍÍͼ";
  getch();

  }
  Attached Thumbnails Attached Thumbnails Console.PNG  

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,656

  Để vẽ bảng biểu trên DOS, bạn phải hiểu bảng mã ASCII

  Giả định cần vẽ ra cái ma trận, cái bảng vuông 5x5 dùng Extended ASCII characters, có thể viết tàm tạm như vầy:
  Cần 4 góc ┌ quay, các sổ dọc │, ngang ─, các ┬ xoay vòng và ┼ nối tiếp ...
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2.  
  3. class Asc2{
  4.     static void Main(){
  5.         Console.WriteLine("Matrix 5 x 5:\n");
  6.        
  7.         Console.WriteLine("\t┌───┬───┬───┬───┬───┐");
  8.         Console.WriteLine("\t│  1│  2│  3│  4│  5│");
  9.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  10.         Console.WriteLine("\t│  6│  7│  8│  9│ 10│");
  11.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  12.         Console.WriteLine("\t│ 11│ 12│ 13│ 14│ 15│");
  13.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  14.         Console.WriteLine("\t│ 16│ 17│ 18│ 19│ 20│");
  15.         Console.WriteLine("\t├───┼───┼───┼───┼───┤");
  16.         Console.WriteLine("\t│ 21│ 22│ 23│ 24│ 25│");
  17.         Console.WriteLine("\t└───┴───┴───┴───┴───┘");
  18.        
  19.         Console.WriteLine("\nPress a key to quit ...");
  20.         Console.ReadLine();
  21.     }
  22. }
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t401288::ascii.cpp

  ...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn