Nên khai báo vector theo kiểu
C++ Code:
  1. vector<char> myVector;
hay theo kiểu con trỏ
C++ Code:
  1. vector<char> *myVector;
mỗi kiểu có điểm mạnh yếu gì?
sao mình thấy các ví dụ c++ đều dùng cách thứ nhất