Như tiêu đề ở trên. Mọi người ai có tài liệu liên quan đến danh sách liên kết đơn trong java cho đối tượng do người dùng tự định nghĩa thì cho mình xin với nhé! Ví dụ: mình có 1 đối tượng người chứa họ tên, năm sinh, giới tính,.... bây giờ mình muốn tạo 1 danh sách liên kết đơn cho nó để lưu n người (n không cố định) để có thể thêm, xóa 1 người nào đó vào danh sách. Nói trắng ra là mình cần 1 phương thức nhập 1 người rồi từ đó dùng danh sách liên kết đơn nhập cho n người với n không biết trước, chứ mình không muốn nhập n cố định rồi dùng vòng for nhập thông tin cho n người này. Mọi người ai có tài liệu liên quan thì cho mình xin nhé! Chân thành cảm ơn ạ!