Đề viết chương trình tách file thành nhiều file nhỏ , nhưng khi mình tách ra thì bi sum(kích thước các file chia ) < kích thước ban đầu của file gốc why???
đầy là code, ai chỉ giúp với mình sai ơ đâu ???


Code:
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include "c:\text\define.h"
#include "c:\text\file.h"

char * Split_option(char *t)

{
  char *p,*s;
  int k;
  s=strdup(t);
  p=strrchr (s, '.');
  if(p) k=p-s;
  else k=strlen(s);
  strncpy(s+k,".xxx",4);
  return s;
}
void Split_file(FILE *split, char *filename , size_t fixsize , char * buf )
{  int k,i=1;
  FILE *f;
  size_t numberread;
  k=strlen(filename);
  do
  {
      snprintf(filename +k,4,"%03d", i++);
      numberread=fread(buf ,sizeof(char), fixsize , split);
      f=fopen(filename, "wb");
      fwrite(buf,numberread , sizeof (char), f);
      fclose (f);
      printf("file name creation %s : [%lu byte ] \n",filename, numberread);

  } while (numberread >= fixsize );
}
int main ( int arg , char * argv[])
{  size_t size;
  char * buff, *filename;

  if( arg <2 || arg> 3)
  {
    pr("false syntax ");
    pr("Split file_name_div number[KB] ");
    return 1;
  }
  fcr(f,argv[1],"rb");
  fer(f);
  size = (arg==2)?128:(size_t)(atol(argv[2]));
  size<<=10;
  buff=(char *) calloc(size, sizeof( char ));
  if(!buff)
  {
    buff=(char*) calloc( 2048, sizeof( char));
    if( !buff) { free( buff) ;return 2;}
  }
  filename=Split_option(argv[1]);
  Split_file(f,filename, size , buff );
  fclose (f);
  free(buff);
}
KQ là khi minh tách file PDF 1000kb với size 100kb -> ra có 4 file
tách file text thi dc
cho minh hỏi luon sao đăng dc code màu vậy ,minh post khó nhìn wa,mong thông cảm