các bác cho em ý kiến đc ko ạ,
đây là một chuơng trình đảo ngược một dãy bất kì đang làm dở,
phải điền thêm vào /*từ đây*/ /*đến đây*/ ạ.
thêm nữa số kí tự nhập vào phải ít hơn bằng 15 ạ.
cảm ơn mọi người nhiều.

#include <stdio.h>

#define LEN 16

int main(void) {
char strA[LEN];
char strB[LEN] = "0123456789abcde";


scanf("%s", strA);
/*làm từ đây*/
/*đến đây*/
printf("%s\n", strB);

return 0;
}