Phần mềm quản lý Đại hội cổ đông.
- Xác nhận cổ đông tham dự đại hội
- Ủy quyền cổ đông
- Thống kê biểu quyết các vấn đề
- Bầu Cử Đại Hội
- Thống Kê kết quả bầu cử
- Kiểm tra bầu cử đại hội
- In phiếu biểu quyết
- Thống kê cổ đông tham dự liên tục
- Đã áp dụng cho nhiều công ty tổ chức đại hội cổ đông và bầu cử đại hội thành công.
- Hỗ trợ cài đặt cho tới khi chạy được phần mềm

https://sharecode.vn/source-code/quan-ly-dai-hoi-co-dong-full-code-c-database-19386.htm
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (31).jpg
Lần xem:	2
Size:		119.6 KB
ID:		61490
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (32).jpg
Lần xem:	0
Size:		120.9 KB
ID:		61491
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (33).jpg
Lần xem:	0
Size:		73.9 KB
ID:		61492
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (34).jpg
Lần xem:	0
Size:		120.9 KB
ID:		61493
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (35).jpg
Lần xem:	0
Size:		124.8 KB
ID:		61494
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (36).jpg
Lần xem:	0
Size:		124.6 KB
ID:		61495
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (37).jpg
Lần xem:	0
Size:		123.9 KB
ID:		61496
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (38).jpg
Lần xem:	0
Size:		122.1 KB
ID:		61497
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (39).jpg
Lần xem:	1
Size:		122.0 KB
ID:		61498
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (40).jpg
Lần xem:	0
Size:		72.7 KB
ID:		61499
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (41).jpg
Lần xem:	0
Size:		123.5 KB
ID:		61500
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (42).jpg
Lần xem:	0
Size:		113.3 KB
ID:		61501
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (43).jpg
Lần xem:	0
Size:		118.3 KB
ID:		61502
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (44).jpg
Lần xem:	0
Size:		118.3 KB
ID:		61503
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (45).jpg
Lần xem:	0
Size:		100.8 KB
ID:		61504
Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Screenshot (46).jpg
Lần xem:	0
Size:		86.5 KB
ID:		61505