tìm hiểu cấu trúc n-tier, cấu trúc n-tier 3 lớp.. 1 lớp, ý nghĩa của n-tier