Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Recycle Bin

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,656

  Mặc định Recycle Bin

  Tạo topic này nhằm nói về những thứ vứt đi, có khi tái chế được

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,656

  01. Ma Trận Xoắn Ốc Số Nguyên Tố
  Ở #14
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400425::ctdl-giai-thuat-dung-de-lam-gi.cpp/page2/
  ta đã có thứ tự (địa chỉ) của ma trận xoắn ốc, thì có cần hì hục thay đổi giá trị đó thành giá trị không ?

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.IO;
  3.  
  4. class Matrix{
  5.     static void Spiral(int[,] a, int ofs, int sz, ref int t){//Với mỗi vòng
  6.         int i = ofs, j = ofs;
  7.         while (j < sz) //Top: Left to Right
  8.             a[i, j++] = t++;
  9.         while (i < sz) //Right: Top to Bottom
  10.             a[i++, j] = t++;
  11.         while (j > ofs) //Bottom: Right to Left
  12.             a[i, j--] = t++;
  13.         while (i > ofs) //Left: Bottom to Top
  14.             a[i--, j] = t++;
  15.     }
  16.     static void Main(){
  17.         int m, i, j;
  18.        
  19.         Console.Write("Matrix M x M. Input M: ");
  20.         m = int.Parse(Console.ReadLine());
  21.  
  22.         int[,] a = new int[m, m];      
  23.  
  24.         int t = 1, siz = m * m, ofs = 0, max = m - 1;
  25.         while(t < siz){//bóc ra từng vòng
  26.             Spiral(a, ofs, max, ref t);
  27.             ofs++; max--;
  28.         }
  29.         if (t == siz) a[ofs, ofs] = t;
  30.         //output Address
  31.         Console.WriteLine("\nAddress:");
  32.         for(i = 0; i < m; i++){
  33.             for(j = 0; j < m; j++) Console.Write("{0,8} ", a[i, j]);
  34.             Console.WriteLine();
  35.         }
  36.         //Values
  37.         int[] b = new int[siz];
  38.         StreamReader sr = new StreamReader("b000040.txt"); //file tính sẵn, lấy ở (1)
  39.        
  40.         for(i = 0; i < siz; i++){
  41.             string line = sr.ReadLine();
  42.             b[i] = int.Parse(line.Split(' ')[1]);
  43.         }
  44.         //output Values
  45.         Console.WriteLine("\nValues:");
  46.         for(i = 0; i < m; i++){
  47.             for(j = 0; j < m; j++) //Console.Write("{0,8} ", a[i, j]);
  48.                 Console.Write("{0,8} ", b[a[i, j] - 1]);
  49.             Console.WriteLine();
  50.         }
  51.     }  
  52. }

  (1)
  https://oeis.org/A000040

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,656

  02. Lấy tên máy tính
  C++ Code:
  1. #define _WIN32_WINNT 0x0500
  2.  
  3. #include <windows.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <tchar.h>
  6.  
  7. void _tmain(void){
  8.     TCHAR buffer[256] = TEXT("");
  9.     TCHAR szDescription[8][32] = {
  10.         TEXT("NetBIOS"),
  11.         TEXT("DNS hostname"),
  12.         TEXT("DNS domain"),
  13.         TEXT("DNS fully-qualified"),
  14.         TEXT("Physical NetBIOS"),
  15.         TEXT("Physical DNS hostname"),
  16.         TEXT("Physical DNS domain"),
  17.         TEXT("Physical DNS fully-qualified")};
  18.     int cnf = 0;
  19.     DWORD dwSize = sizeof(buffer);
  20.    
  21.     for (cnf = 0; cnf < ComputerNameMax; cnf++){
  22.         if (!GetComputerNameEx((COMPUTER_NAME_FORMAT)cnf, buffer, &dwSize)){
  23.             _tprintf(TEXT("GetComputerNameEx failed (%d)\n"), GetLastError());
  24.             return;
  25.         }
  26.         else _tprintf(TEXT("%s: %s\n"), szDescription[cnf], buffer);
  27.  
  28.         dwSize = _countof(buffer);
  29.         ZeroMemory(buffer, dwSize);
  30.     }
  31. }
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724301(v=vs.85).aspx

  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t410258::doi-ten-may-tinh-bang-csharp.cpp

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  1,656

  So sánh hướng giải quyết (work)
  Visual C# Code:
  1.         protected void SubscribeNotifications(IEnumerable models) {
  2.             if (this.UseNotifyPropertyChanged && models != null) {// hướng giải quyết
  3.                 foreach (object x in models) {
  4.                     INotifyPropertyChanged notifier = x as INotifyPropertyChanged;
  5.                     if (notifier != null && !this.subscribedModels.ContainsKey(notifier)) {
  6.                         notifier.PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(this.HandleModelOnPropertyChanged);
  7.                         this.subscribedModels[notifier] = notifier;
  8.                     }
  9.                 }
  10.             }
  11.         }
  với hướng kết thúc (return)
  Visual C# Code:
  1.         protected void SubscribeNotifications(IEnumerable models) {
  2.             if (!this.UseNotifyPropertyChanged || models == null)
  3.                 return;
  4.             foreach (object x in models) {
  5.                 INotifyPropertyChanged notifier = x as INotifyPropertyChanged;
  6.                 if (notifier != null && !subscribedModels.ContainsKey(notifier)) {
  7.                     notifier.PropertyChanged += HandleModelOnPropertyChanged;
  8.                     subscribedModels[notifier] = notifier;
  9.                 }
  10.             }
  11.         }
  Chúng tương đương nhau về ngữ nghĩa.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn