Trang 1 trên tổng số 5 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 43 kết quả

Đề tài: Recycle Bin

 1. #1
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Mặc định Recycle Bin

  Tạo topic này nhằm nói về những thứ vứt đi, có khi tái chế được

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  01. Ma Trận Xoắn Ốc Số Nguyên Tố
  Ở #14
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400425::ctdl-giai-thuat-dung-de-lam-gi.cpp/page2/
  ta đã có thứ tự (địa chỉ) của ma trận xoắn ốc, thì có cần hì hục thay đổi giá trị đó thành giá trị không ?

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.IO;
  3.  
  4. class Matrix{
  5.     static void Spiral(int[,] a, int ofs, int sz, ref int t){//Với mỗi vòng
  6.         int i = ofs, j = ofs;
  7.         while (j < sz) //Top: Left to Right
  8.             a[i, j++] = t++;
  9.         while (i < sz) //Right: Top to Bottom
  10.             a[i++, j] = t++;
  11.         while (j > ofs) //Bottom: Right to Left
  12.             a[i, j--] = t++;
  13.         while (i > ofs) //Left: Bottom to Top
  14.             a[i--, j] = t++;
  15.     }
  16.     static void Main(){
  17.         int m, i, j;
  18.        
  19.         Console.Write("Matrix M x M. Input M: ");
  20.         m = int.Parse(Console.ReadLine());
  21.  
  22.         int[,] a = new int[m, m];      
  23.  
  24.         int t = 1, siz = m * m, ofs = 0, max = m - 1;
  25.         while(t < siz){//bóc ra từng vòng
  26.             Spiral(a, ofs, max, ref t);
  27.             ofs++; max--;
  28.         }
  29.         if (t == siz) a[ofs, ofs] = t;
  30.         //output Address
  31.         Console.WriteLine("\nAddress:");
  32.         for(i = 0; i < m; i++){
  33.             for(j = 0; j < m; j++) Console.Write("{0,8} ", a[i, j]);
  34.             Console.WriteLine();
  35.         }
  36.         //Values
  37.         int[] b = new int[siz];
  38.         StreamReader sr = new StreamReader("b000040.txt"); //file tính sẵn, lấy ở (1)
  39.        
  40.         for(i = 0; i < siz; i++){
  41.             string line = sr.ReadLine();
  42.             b[i] = int.Parse(line.Split(' ')[1]);
  43.         }
  44.         //output Values
  45.         Console.WriteLine("\nValues:");
  46.         for(i = 0; i < m; i++){
  47.             for(j = 0; j < m; j++) //Console.Write("{0,8} ", a[i, j]);
  48.                 Console.Write("{0,8} ", b[a[i, j] - 1]);
  49.             Console.WriteLine();
  50.         }
  51.     }  
  52. }

  (1)
  https://oeis.org/A000040

 3. #3
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  02. Lấy tên máy tính
  C++ Code:
  1. #define _WIN32_WINNT 0x0500
  2.  
  3. #include <windows.h>
  4. #include <stdio.h>
  5. #include <tchar.h>
  6.  
  7. void _tmain(void){
  8.     TCHAR buffer[256] = TEXT("");
  9.     TCHAR szDescription[8][32] = {
  10.         TEXT("NetBIOS"),
  11.         TEXT("DNS hostname"),
  12.         TEXT("DNS domain"),
  13.         TEXT("DNS fully-qualified"),
  14.         TEXT("Physical NetBIOS"),
  15.         TEXT("Physical DNS hostname"),
  16.         TEXT("Physical DNS domain"),
  17.         TEXT("Physical DNS fully-qualified")};
  18.     int cnf = 0;
  19.     DWORD dwSize = sizeof(buffer);
  20.    
  21.     for (cnf = 0; cnf < ComputerNameMax; cnf++){
  22.         if (!GetComputerNameEx((COMPUTER_NAME_FORMAT)cnf, buffer, &dwSize)){
  23.             _tprintf(TEXT("GetComputerNameEx failed (%d)\n"), GetLastError());
  24.             return;
  25.         }
  26.         else _tprintf(TEXT("%s: %s\n"), szDescription[cnf], buffer);
  27.  
  28.         dwSize = _countof(buffer);
  29.         ZeroMemory(buffer, dwSize);
  30.     }
  31. }
  https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms724301(v=vs.85).aspx

  Xem thêm:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t410258::doi-ten-may-tinh-bang-csharp.cpp

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  So sánh hướng giải quyết (work)
  Visual C# Code:
  1.         protected void SubscribeNotifications(IEnumerable models) {
  2.             if (this.UseNotifyPropertyChanged && models != null) {// hướng giải quyết
  3.                 foreach (object x in models) {
  4.                     INotifyPropertyChanged notifier = x as INotifyPropertyChanged;
  5.                     if (notifier != null && !this.subscribedModels.ContainsKey(notifier)) {
  6.                         notifier.PropertyChanged += new PropertyChangedEventHandler(this.HandleModelOnPropertyChanged);
  7.                         this.subscribedModels[notifier] = notifier;
  8.                     }
  9.                 }
  10.             }
  11.         }
  với hướng kết thúc (return)
  Visual C# Code:
  1.         protected void SubscribeNotifications(IEnumerable models) {
  2.             if (!this.UseNotifyPropertyChanged || models == null)
  3.                 return;
  4.             foreach (object x in models) {
  5.                 INotifyPropertyChanged notifier = x as INotifyPropertyChanged;
  6.                 if (notifier != null && !subscribedModels.ContainsKey(notifier)) {
  7.                     notifier.PropertyChanged += HandleModelOnPropertyChanged;
  8.                     subscribedModels[notifier] = notifier;
  9.                 }
  10.             }
  11.         }
  Chúng tương đương nhau về ngữ nghĩa.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Nguồn tham khảo:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t425208::tim-chu-so-lon-nhat-cua-mot-so-nguyen.cpp/page3/

  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <io.h>
  3. #include <fcntl.h>
  4.  
  5. using namespace std;
  6.  
  7. //trên máy đang dùng không thấy hàm này. nên viết thay thế !
  8. int wsclen(const wchar_t* s) {
  9.     const wchar_t* p;
  10.     for (p = s; *p; ++p);
  11.     return(p - s); //address
  12. }
  13. int intParse(const wchar_t* s, int n){
  14.     for(int i = 0; i < n; i++){
  15.         int aChr = s[i] - '0';
  16.         if (aChr < 0 || 9 < aChr) return 0; //invalid
  17.     }
  18.     return 1;  
  19. }
  20. int maxDigit(const wchar_t* s, int n){
  21.     if (intParse(s, n) == 0){
  22.         wcout << s << L" không phải là số nguyên dương (N+)\n";
  23.         return 0;
  24.     }
  25.     int max = 0;
  26.     for(int i = 0; i < n; i++){
  27.         int digit = s[i] - '0'; // 0 .. 9
  28.         if(digit > max) max = digit;
  29.         if (max == 9) break;
  30.     }
  31.     wcout << s << L" có chữ số lớn nhất là " << max << endl;
  32.     return 1;
  33. }
  34.  
  35. int main(){
  36.     _setmode(_fileno(stdout), _O_WTEXT);
  37.     //_setmode(_fileno(stdin), _O_WTEXT); không dùng
  38.  
  39.     wcout<< L"=== Tìm chữ số lớn nhất của số nguyên dương (N > 0) ===\n";
  40.     int n;
  41.     wcout << L"\nSố chữ số của số cần tìm (len > 0 && len > wsclen(number)), \nlen = "; //\nInput n: ";
  42.     wcin >> n;
  43.     wchar_t* str = new wchar_t[n + 1];
  44.     wcout << L"\nSố cần tìm (num > 0) theo định dạng thập phân, \nnum = "; //Input number: ";
  45.     wcin>> str;
  46.    
  47.     int kq, sz = wsclen(str);
  48.     if(n < sz) {
  49.         wcout << L"\nLỗi : len < wsclen, số chữ số không đủ chứa chuỗi đã nhập!\n";
  50.         kq =  -1;
  51.     }
  52.     else{
  53.         kq = maxDigit(str, sz);
  54.         wcout<< L"\nXong, tạm biệt..";
  55.     }
  56.    
  57.     return kq;
  58. }
  Biên dịch:
  cl /nologo /EHsc /MD maxDigit.cpp

  Kiểm test:

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Mặc định Recycle Bin

  Cách trên không có giá trị bao nhiêu, chỉ cần thay đổi nhỏ, nó sẽ lăn ra đột tử.

  Cấu trúc dữ liệu - thuật toán là quan trọng, sao có thể thay thế bằng mẹo vặt, tút hay thủ thuật.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  473

  user ko có biết ctdl-gt là cái chi cả, người ta dùng thấy phải nhập số có bao nhiêu chữ số nữa là thấy chương trình ngu học rồi.

  internet mới về bản hay sao mà ko biết xài std::wstring thế kia? Mới học lập trình hay sao vậy nè?

  biết gu gồ ra viết tiếng Việt đơn giản trên console sao ko đọc hết code của người ta xem nhập xuất chuỗi tiếng Việt như thế nào, tại sao lại đi xài mảng wchar_t thế kia???

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi INTP Xem bài viết
  user ko có biết ctdl-gt là cái chi cả, người ta dùng thấy phải nhập số có bao nhiêu chữ số nữa là thấy chương trình ngu học rồi.

  internet mới về bản hay sao mà ko biết xài std::wstring thế kia? Mới học lập trình hay sao vậy nè?

  biết gu gồ ra viết tiếng Việt đơn giản trên console sao ko đọc hết code của người ta xem nhập xuất chuỗi tiếng Việt như thế nào, tại sao lại đi xài mảng wchar_t thế kia???
  Phải, INTP rất chi là thông, đâu có ngu học như đây.
  Đây đang bàn về cái thùng đựng rác.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Con quạ thông minh


  Cụ thể, câu 28 của môn toán có ghi như sau:
  Một con quạ đang khát nước. Nó bay rất lâu để tìm nước nhưng chẳng thấy một giọt nước nào. Mệt quá, nó đậu xuống cành cây nghỉ. Nó nhìn xung quanh và bỗng thấy một cái ly nước ở dưới gốc cây. Khi tới gần, nó mới phát hiện ra rằng cái ly nước có dạng hình trụ: Chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 6 cm, lượng nước ban đầu trong ly chỉ cao 5 cm, cho nên nó không thể uống được nước. Nó thử đủ cách để thò mỏ được đến mặt nước nhưng mọi cố gắng của nó đều thất bại. Nó nhìn xung quanh, nó thấy những viên sỏi hình cầu có cùng đường kính là 3 cm nằm lay lắt ở gần đấy. Lập tức, nó dùng mỏ gắp 15 viên sỏi thả vào ly. Hỏi sau khi thả 15 viên sỏi, mực nước trong ly cách miệng ly bao nhiêu cm?
  Code:
  A.2,1 cm      B.2,5cm    C.2,7cm    D.2,4 cm
  https://www.24h.com.vn/giao-duc-du-hoc/thu-vi-chuyen-con-qua-thong-minh-vao-de-thi-toan-c216a924317.html

 10. #10
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,345

  Mỗi lớp 2 sỏi, trong điều kiện lý tưởng, không thấm, không hút nước, chìm hẳn trong nước thì nước dềnh lên bao nhiêu ?

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn