Mình code các file như sau
SoPhuc.h
C++ Code:
 1. #include <string>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. namespace PvKhoa
 5. {
 6.     class SoPhuc
 7.     {
 8.     private:
 9.         long PhanThuc;
 10.         long PhanAo;
 11.     public:
 12.         SoPhuc();
 13.         SoPhuc(long,long);
 14.         void Gan(long,long);
 15.         void Gan(SoPhuc);
 16.         string ToString();
 17.     };
 18.     ostream& operator<<(ostream&,SoPhuc);
 19. }
SoPhuc.cpp
C++ Code:
 1. #include "SoPhuc.h"
 2. using namespace PvKhoa;
 3.  
 4. SoPhuc::SoPhuc()
 5. {
 6.     PhanThuc=0;
 7.     PhanAo=0;
 8. }
 9. void SoPhuc::Gan(long thuc,long ao)
 10. {
 11.     PhanThuc=thuc;
 12.     PhanAo=ao;
 13. }
 14. SoPhuc::SoPhuc(long thuc,long ao)
 15. {
 16.     Gan(thuc,ao);
 17. }
 18. void SoPhuc::Gan(SoPhuc sophuc)
 19. {
 20.     Gan(sophuc.PhanThuc,sophuc.PhanAo);
 21. }
 22. string SoPhuc::ToString()
 23. {
 24.     string str=to_string(PhanThuc);
 25.     if(PhanAo>=0) str+="+";
 26.     str+=to_string(PhanAo)+"i";
 27.     return str;
 28. }
 29. ostream& operator<<(ostream& os,SoPhuc sophuc)
 30. {
 31.     os<<sophuc.ToString();
 32.     return os;
 33. }
Program.cpp
C++ Code:
 1. #include "SoPhuc.h"
 2. using namespace PvKhoa;
 3.  
 4. int main()
 5. {
 6.     SoPhuc sophuc(-3,-5);
 7.     cout<<sophuc;//cái mình muốn là code như thế này
 8.     getchar();
 9. }
Mình biên dịch thì bị báo lỗi
Code:
1>------ Build started: Project: CoutSoPhucCdcv, Configuration: Debug Win32 ------
1>Build started 16/5/2018 6:04:42 Chiều.
1>InitializeBuildStatus:
1> Touching "Debug\CoutSoPhucCdcv.unsuccessfulbuild".
1>ClCompile:
1> SoPhuc.cpp
1>Program.obj : error LNK2019: unresolved external symbol "class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> > & __cdecl PvKhoa::operator<<(class std::basic_ostream<char,struct std::char_traits<char> > &,class PvKhoa::SoPhuc)" (??6PvKhoa@@YAAAV?$basic_ostream@DU?$char_traits@D@std@@@std@@AAV12@VSoPhuc@0@@Z) referenced in function _main
1>F:\Visual Studio 2012\Cpp\SoPhucStl\Debug\CoutSoPhucCdcv.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
1>
1>Build FAILED.
1>
1>Time Elapsed 00:00:00.85
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
rõ ràng là mình đã viết mã cho operator<< ở cuối file SoPhuc.cpp rồi sao nó lại báo lỗi "unresolved external symbol"
mong các cao nhân chỉ giáo.

- - - Nội dung đã được cập nhật ngày 16-05-2018 lúc 07:49 PM - - -

Sau khi lùng sục trên mạng đã tìm ra cách giải quyết, đây
SoPhuc.h
C++ Code:
 1. #include <string>
 2. #include <iostream>
 3. using namespace std;
 4. namespace PvKhoa
 5. {
 6.     class SoPhuc
 7.     {
 8.     private:
 9.         long PhanThuc;
 10.         long PhanAo;
 11.     public:
 12.         SoPhuc();
 13.         SoPhuc(long,long);
 14.         void Gan(long,long);
 15.         void Gan(SoPhuc);
 16.         string ToString();
 17.         friend ostream& operator<<(ostream& os,SoPhuc sophuc)
 18.         {
 19.             os<<sophuc.ToString();
 20.             return os;
 21.         }
 22.     };
 23.     //ostream& operator<<(ostream&,SoPhuc);
 24. }
nhớ xóa định nghĩa hàm này trong SoPhuc.cpp