Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Vẽ các đối tượng hình học trong môi trường Windows theo OOP C++

 1. #1
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  3

  Mặc định Vẽ các đối tượng hình học trong môi trường Windows theo OOP C++

  giúp em với !
  lập trình trong môi trường Windows. ? Cho các loại đối tượng: hình tròn, hình ellipse, đa giác, hình bán nguyệt, hình chữ nhật, hình
  vuông, hình tam giác, tam giác vuông, tam giác vuông cân. Viết chương trình ứng dụng cho
  phép tạo (hoặc nhập) hai hình thuộc một trong các hình kể trên. In thông báo cho biết hai hình
  có giao nhau không, nếu có to màu phần giao và tô đậm đương biên của phần giao. Người sử
  dụng có thể bấm các phím mũi tên để di chuyển một trong hai hình, phím +, -, để phóng to thu
  nhỏ một trong hai hình. lập trình trong môi trường Windows.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi MHoang : 17-05-2018 lúc 07:47 AM. Lý do: Chỉnh sửa tiêu đề

 2. #2
  Ngày gia nhập
  02 2014
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  827

  Trước tiên, em đã viết được chương trình xuất ra màn hình một cửa sổ (chưa cần các đối tượng khác) trong Windows theo OOP chưa. Nếu đã được, em đưa mã lên xem, tôi cần phải biết em đang ở mức độ nào thì mới có hướng giúp được.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  03 2018
  Bài viết
  3

  Bước đầu cua em là tô màu phần giao nhau của hình chữ nhật mà mãi em k làm dc ? a có thể giúp em với ạ

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 17-05-2018 lúc 09:26 PM - - -


  Diem.h


  #pragma once
  #include<iostream>
  #include"Win32Project3.h"
  #include<string>
  using namespace std;
  class Diem
  {
  double iX, iY;
  public:
  Diem(double xx = 0, double yy = 0) :iX(xx), iY(yy){};
  double GetX()const{ return iX; }
  double GetY() const{ return iY; }
  void Ve(HDC hdc, COLORREF color = RGB(0, 0, 0));
  ~Diem();
  };

  Diem.cpp


  #include "stdafx.h"
  #include "Diem.h"

  Diem::~Diem()
  {
  }
  HinhChuNHat.h  #pragma once
  #include"Diem.h"
  class HinhChuNhat
  {
  Diem A;
  double x, y;
  public:
  HinhChuNhat(): A(0, 0), x(0), y(0){};
  HinhChuNhat(double xa, double ya, double aa, double bb) :A(xa, ya), x(aa), y(bb){};
  void Ve(HDC hdc) const;
  ~HinhChuNhat();
  };

  HinhChunhat.cpp  #include "stdafx.h"
  #include "HinhChuNhat.h"


  void HinhChuNhat::Ve(HDC hdc) const
  {
  POINT a[] = { A.GetX(), A.GetY(), A.GetX() + x, A.GetY(), A.GetX() + x, A.GetY() + y, A.GetX(), A.GetY() + y };
  Polygon(hdc, a, 4);
  }


  HinhChuNhat::~HinhChuNhat()
  {
  }

  win32.cpp
  // Win32Project3.cpp : Defines the entry point for the application.
  //

  #include "stdafx.h"
  #include "Win32Project3.h"
  #include"HinhChuNhat.h"

  #define MAX_LOADSTRING 100

  // Global Variables:
  HINSTANCE hInst; // current instance
  TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING]; // The title bar text
  TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING]; // the main window class name

  // Forward declarations of functions included in this code module:
  ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
  BOOL InitInstance(HINSTANCE, int);
  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  INT_PTR CALLBACK About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

  int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance,
  _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_ LPTSTR lpCmdLine,
  _In_ int nCmdShow)
  {
  UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
  UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);

  // TODO: Place code here.
  MSG msg;
  HACCEL hAccelTable;

  // Initialize global strings
  LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
  LoadString(hInstance, IDC_WIN32PROJECT3, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
  MyRegisterClass(hInstance);

  // Perform application initialization:
  if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
  {
  return FALSE;
  }

  hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_WIN32PROJECT3));

  // Main message loop:
  while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  {
  if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
  {
  TranslateMessage(&msg);
  DispatchMessage(&msg);
  }
  }

  return (int) msg.wParam;
  }  //
  // FUNCTION: MyRegisterClass()
  //
  // PURPOSE: Registers the window class.
  //
  ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
  {
  WNDCLASSEX wcex;

  wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);

  wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  wcex.lpfnWndProc = WndProc;
  wcex.cbClsExtra = 0;
  wcex.cbWndExtra = 0;
  wcex.hInstance = hInstance;
  wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_WIN32PROJECT3));
  wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  wcex.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDC_WIN32PROJECT3);
  wcex.lpszClassName = szWindowClass;
  wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));

  return RegisterClassEx(&wcex);
  }

  //
  // FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
  //
  // PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
  //
  // COMMENTS:
  //
  // In this function, we save the instance handle in a global variable and
  // create and display the main program window.
  //
  BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
  {
  HWND hWnd;

  hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable

  hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);

  if (!hWnd)
  {
  return FALSE;
  }

  ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  UpdateWindow(hWnd);

  return TRUE;
  }

  //
  // FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
  //
  // PURPOSE: Processes messages for the main window.
  //
  // WM_COMMAND - process the application menu
  // WM_PAINT - Paint the main window
  // WM_DESTROY - post a quit message and return
  //
  //
  LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  int wmId, wmEvent;
  PAINTSTRUCT ps;
  HDC hdc;
  HinhChuNhat t(100, 100, 200, 300);
  HinhChuNhat m(0, 0, 200, 500);

  switch (message)
  {
  case WM_COMMAND:
  wmId = LOWORD(wParam);
  wmEvent = HIWORD(wParam);
  // Parse the menu selections:
  switch (wmId)
  {
  case IDM_ABOUT:
  DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
  break;
  case IDM_EXIT:
  DestroyWindow(hWnd);
  break;
  default:
  return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  break;
  case WM_PAINT:
  hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
  t.Ve(hdc);
  m.Ve(hdc)
  EndPaint(hWnd, &ps);
  break;
  case WM_DESTROY:
  PostQuitMessage(0);
  break;
  default:
  return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  }
  return 0;
  }


  // Message handler for about box.
  INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  {
  UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
  switch (message)
  {
  case WM_INITDIALOG:
  return (INT_PTR)TRUE;

  case WM_COMMAND:
  if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
  {
  EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
  return (INT_PTR)TRUE;
  }
  break;
  }
  return (INT_PTR)FALSE;
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn