Giúp với ạ!!!!
Đề bài: cho ma trân cấp mxn chỉ có các phần tử 0 và 1. tìm miền toàn 1 lớn nhất trong ma trận và in ra miền đó. Yêu cầu viết theo hướng đối tượng.