case WM_PAINT:
hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
SelectObject(hdc, GetStockObject(HOLLOW_BRUSH));
Pie(hdc, 100, 100, 300, 300, 100, 200, 300,200 );

Rectangle(hdc, 10, 10, 220, 220);

EndPaint(hWnd, &ps);
break;


làm sao tô màu phần giao nhau của hai hình đó ạ ? và tô nét đậm của biên giao nhau