Chào mọi người ai biết java code giúp mình bài này với ạ xin cảm ơn ạ
3. Một thư viện gồm các loại tài liệu sau:
- Sách(Mã sách, Tên Sách, Tác giả, NXB, Năm XB, Vị trí)
- Tạp chí (Mã tạp chí, Tên tạp chí, Chuyên ngành, Số, Năm, Vị trí)
- CD(Mã CD, Tên CD, Số thứ tự, Nội dung, Vị trí)
Hãy tổ chức các lớp sao cho có thể lập trình để thực hiện được các chức năng sau:
- Lưu danh sách các tài liệu có trong thư viện.
- Liệt kê toàn bộ tài liệu có trong thư viện.
- Liệt kê từng loại tài liệu có trong thư viện.
- Xem thông tin về tài liệu khi biết mã tài liệu.
- Tìm kiếm một tài liệu theo: Tên và tác giả đối với sách; Tên tạp chí, Chuyên ngành, số, năm đối với tạp chí, Tên CD, Số thứ tự và nội dung đối với CD.