Em dùng codeblock 13.12 để viết 1 chương trình cần dùng đến các hàm gettime, random, em đã khai báo các thư viện stdlib.h, time.h, conio.h nhưng vẫn bị lỗi undifine reference to "tên hàm". Em đoán là các thư viện này ko có hỗ trợ nên chắc mình phải tự viết hoặc xin được thư viện có hỗ trợ hàm để add vào IDE thì mới dùng được.

Mong các ace giúp đỡ ạ!