các bạn cho mình hỏi: lập trình để điều khiển 8 đèn LED sáng tuần tự từ D1 đến D8 và D8 về D1 3 lần . khoảng thời gian là 1s.

ghi chú: output_c(n): hàm gửi giá trị n 8bit ra cổng C
delay_ms(k): hàm thực hiện trễ k(ms)