Crimea thuộc Nga vì mọi người ở đó đều nói tiếng Ngahttps://tuoitre.vn/truyen-thong-nga-tung-ho-ong-trump-sau-phat-bieu-cong-nhan-crimea-20180618163729745.htm