Mình mới vừa mới biết visual studio 2012 lưu số theo little endian, không biết version khác hay trình biên dịch khác như thế nào?
Câu hỏi như tiêu đề