Từ 1 tới 2 trên tổng số 2 kết quả

Đề tài: Lập bảng diểm học kỳ cho sinh viên và báo cáo cuối kỳ cho giáo viên của một trường đại học

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Lập bảng diểm học kỳ cho sinh viên và báo cáo cuối kỳ cho giáo viên của một trường đại học

  Xem giúp em vì sao hàm xuất bị lỗi không xuất ra kết quả

  - - - Nội dung đã được cập nhật ngày 05-06-2018 lúc 07:12 PM - - -

  #include <conio.h>
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <math.h>
  class Monhoc
  {
  private :
  char mamh[30];
  char tenmh[50];
  char tc;
  double diem;
  public:
  void get();
  void print();
  };
  class Sinhvien: public Monhoc
  {
  private :
  int n;
  char mssv[30];
  char ten[30];
  char ns[30];
  Monhoc mh;
  public:
  void nhap();
  void xuat();
  };
  void Sinhvien::nhap()
  {
  Monhoc mh[100];
  cout<<"\n Nhap vao mssv :";
  cin>>mssv;
  cout<<"\n Nhap ten thi sinh : ";
  cin>>ten;
  cout<<"\n Nhap ngay thang nam sinh : ";
  cin>>ns;
  cout<<"\n Nhap vao so mon hoc da hoc: ";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  cout<<"Nhap thong tin mon hoc thu "<<i+1<<" : ";
  mh[i].get();
  }
  }

  void Sinhvien::xuat()
  {
  Monhoc mh[100];
  cout<<"\n Ma so sinh vien: "<<mssv;
  cout<<"\n Ten : "<<ten;
  cout<<"\n Ngay thang nam sinh : "<<ns;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  mh[i].print();
  }
  }
  void Monhoc::get()
  {
  cout<<"\n Nhap ma mon hoc: ";
  cin>>mamh;
  cout<<"\n Nhap ten mon hoc: ";
  cin>>tenmh;
  cout<<"\n Nhap so tc cua mon hoc: ";
  cin>>tc;
  cout<<"\n Nhap diem cua mon hoc: ";
  cin>>diem;
  }
  void Monhoc::print()
  {
  cout<<"\n "<<tenmh<<" ["<<mamh<<"] Tin chi: "<<tc;
  cout<<"\n Diem mon hoc: "<<diem;
  }
  int main()
  {
  Sinhvien sv[100];
  Monhoc mh[100];
  int n;
  cout<<"\n Nhap vao so luong sinh vien :";
  cin>>n;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  cout<<"\n Nhap vao Sinh vien thu "<<i+1;
  sv[i].nhap();
  }
  cout<<"*****************************************";
  cout<<"\n* HE THONG QUAN LY SINH VIEN *";
  cout<<"\n* *";
  cout<<"\n* 1.Bang diem cua sinh vien. *";
  cout<<"\n* 2.Bao cao hoc ky. *";
  cout<<"\n***************************************** ";
  cout<<"\n Moi lua chon cong viec :";
  int x;
  cin>>x;
  /*
  switch(n)
  {
  case (1) :
  {
  cout<<"\n Bang diem hoc ky cua sinh vien truong DH CNTT la :";
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n Ten :"<<sv[i].ten<<" Mssv :"<<sv[i].mssv;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  cout<<"Tenmh :"<<mh[i].tenmh<<" Tin chi :"<<mh[i].tc<<" Diem :"<<mh[i].diem;
  }
  }
  break;
  }
  case(2):
  {
  cout<<"\n Bao cao hoc ky cho giao vien truong DH CNTT la :";
  for(int i-0;i<n;i++)
  {
  cout<<"\n Ten :"<<sv[i].ten<<" Mssv :"<<sv[i].mssv;
  for(int i=0; i<n; i++)
  {
  cout<<"Tenmh :"<<mh[i].tenmh<<" Tin chi :"<<mh[i].tc;
  if(mh[i].diem < 5)
  cout<<" Hoc lai.";
  else
  cout<<" Dat.";
  }
  }
  break;
  }
  default : cout<<"Gia tri nhap vao khong thich hop";
  }
  */
  }
  Attached Files Attached Files

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,222

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vandongvo Xem bài viết
  Xem giúp em vì sao hàm xuất bị lỗi không xuất ra kết quả
  ...
  Sao phải đao to búa lớn thế! giáo viên của một trường đại học nào xài cái vứt đi này?
  - Với cấu trúc này làm sao thể hiện được những NGUYÊN sv như Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ?
  - Sau phiên làm việc kết quả không cần dùng nữa ?

  C++ Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <iostream>
  3. using namespace std;
  4. #include <math.h>
  5. class Monhoc
  6. {
  7.     private :
  8.         char mamh[30];
  9.         char tenmh[50];
  10.         char tc;
  11.         double diem;
  12.     public:
  13.         void get();
  14.         void print();
  15. };
  16. class Sinhvien: public Monhoc
  17. {
  18.     private :
  19.         int n;
  20.         char mssv[30];
  21.         char ten[30];
  22.         char ns[30];
  23.         Monhoc mh;
  24.     public:
  25.         void nhap();
  26.         void xuat();
  27. };
  28. void Sinhvien::nhap()
  29. {
  30.     Monhoc mh[100];
  31.     cout<<"\n Nhap vao mssv :";
  32.     cin>>mssv;
  33.     cout<<"\n Nhap ten thi sinh : ";
  34.     cin>>ten;
  35.     cout<<"\n Nhap ngay thang nam sinh : ";
  36.     cin>>ns;
  37.     cout<<"\n Nhap vao so mon hoc da hoc: ";
  38.     cin>>n;
  39.     for(int i=0; i<n; i++)
  40.         {
  41.             cout<<"Nhap thong tin mon hoc thu "<<i+1<<" : ";
  42.             mh[i].get();
  43.         }
  44. }
  45.  
  46. void Sinhvien::xuat()
  47. {
  48.     Monhoc mh[100];
  49.     cout<<"\n Ma so sinh vien: "<<mssv;
  50.     cout<<"\n Ten : "<<ten;
  51.     cout<<"\n Ngay thang nam sinh : "<<ns;
  52.     for(int i=0; i<n; i++)
  53.         {
  54.             mh[i].print();
  55.         }
  56. }
  57. void Monhoc::get()
  58. {
  59.     cout<<"\n Nhap ma mon hoc: ";
  60.     cin>>mamh;
  61.     cout<<"\n Nhap ten mon hoc: ";
  62.     cin>>tenmh;
  63.     cout<<"\n Nhap so tc cua mon hoc: ";
  64.     cin>>tc;
  65.     cout<<"\n Nhap diem cua mon hoc: ";
  66.     cin>>diem;
  67. }
  68. void Monhoc::print()
  69. {
  70.     cout<<"\n "<<tenmh<<"  ["<<mamh<<"]   Tin chi: "<<tc;
  71.     cout<<"\n Diem mon hoc: "<<diem;
  72. }
  73. int main()
  74. {
  75.     Sinhvien sv[100];
  76.     Monhoc mh[100];
  77.     int n;
  78.     cout<<"\n Nhap vao so luong sinh vien :";
  79.     cin>>n;
  80.     for(int i=0; i<n; i++)
  81.     {
  82.         cout<<"\n Nhap vao Sinh vien thu "<<i+1;
  83.         sv[i].nhap();
  84.     }
  85.     cout<<"*****************************************";
  86.     cout<<"\n*       HE THONG QUAN LY SINH VIEN      *";
  87.     cout<<"\n*                                       *";
  88.     cout<<"\n* 1.Bang diem cua sinh vien.            *";
  89.     cout<<"\n* 2.Bao cao hoc ky.                     *";
  90.     cout<<"\n*****************************************";
  91.     cout<<"\n Moi lua chon cong viec :";
  92.     int x;
  93.     cin>>x;
  94.     /*
  95.     switch(n)
  96.     {
  97.         case (1) :
  98.             {
  99.                 cout<<"\n Bang diem hoc ky cua sinh vien truong DH CNTT la :";
  100.                 for(int i=0;i<n;i++)
  101.                 {
  102.                     cout<<"\n Ten :"<<sv[i].ten<<"   Mssv :"<<sv[i].mssv;
  103.                     for(int i=0; i<n; i++)
  104.                     {
  105.                         cout<<"Tenmh :"<<mh[i].tenmh<<"   Tin chi :"<<mh[i].tc<<"   Diem :"<<mh[i].diem;
  106.                     }
  107.                 }
  108.                 break;
  109.             }
  110.         case(2):
  111.             {
  112.                 cout<<"\n Bao cao hoc ky cho giao vien truong DH CNTT la :";
  113.                 for(int i-0;i<n;i++)
  114.                 {
  115.                     cout<<"\n Ten :"<<sv[i].ten<<"   Mssv :"<<sv[i].mssv;
  116.                     for(int i=0; i<n; i++)
  117.                     {
  118.                         cout<<"Tenmh :"<<mh[i].tenmh<<"   Tin chi :"<<mh[i].tc;
  119.                         if(mh[i].diem < 5)
  120.                             cout<<"   Hoc lai.";
  121.                         else
  122.                             cout<<"   Dat.";
  123.                     }
  124.                 }
  125.                 break;
  126.             }
  127.             default : cout<<"Gia tri nhap vao khong thich hop";
  128.     }
  129.     */
  130. }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn