các bạn nghĩ bài này hộ mình . mình nghĩ mãi mà ko ra
Tổng Trung Vị
Cho dãy a gồm n số. Tính tổng trung vị của tất cả các đoạn con của dãy a.
Đoạn con của dãy a là dãy gôm một hoặc một số phần từ liên tiếp của dãy a.
Trung vị của một dãy độ dài len là số lớn thứ (len + 1) / 2 của dãy đó.
Đầu vào
Dòng 1: Số n
Dòng 2: dãy a gồm n số , các số trong dãy a <= 10 ^ 9 .
Đầu ra
Một số duy nhất là tổng trung vị dãy a.

dữ liệu n<=4000