quản lý sinh viên bằng mảng 1 chiều trong c
yêu cầu:
-nhập thông tin của n sinh viên
-xuất thông tin của n sinh viên
-tỉm sv theo mssv
-sắp xếp tăng theo điểm trung bình
cho biết dtb cao nhất
-chèn 1 sinh viên vào danh sách sinh viên đã sắp xếp tăng theo điễm tb mà ko cần sắp xếp lại
-xóa 1 sv có mssv = x (x nhập)
biết thông tin sv gồm mssv(mã số sinh viên),tensv(tên sinh viên),dtb(điểm trung bình)

chỗ cho biết dtb cao nhất là: Tìm sv có dtb
cao nhất.