Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Có ai giải thích giùm em đoạn code này bị lỗi này ạ, em mới học. error: 'else' without a previous 'if' Em cảm ơn mọi người.

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2018
  Bài viết
  0

  Mặc định Có ai giải thích giùm em đoạn code này bị lỗi này ạ, em mới học. error: 'else' without a previous 'if' Em cảm ơn mọi người.

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  int main()
  {
  const int max=100,min=1;
  int sobimat=0,sohientai=0,solandoan=0;
  srand(time(NULL));
  sobimat=(rand()%(max-min+1))+min;
  do
  {
  printf("Ban du doan MAY TINH CHO SO BAO NHIEU?\n");
  scanf("%d",&sohientai);
  if(sobimat>sohientai)
  printf("So bi mat lon hon so ban nhap\n");
  else if (sobimat<sohientai)
  printf("So bi mat nho hon so ban nhap\n");
  solandoan++;
  printf("So lan doan cua ban la %d\n",solandoan);
  else
  printf("Chuc mung ban da doan trung\n");
  printf("So lan doan cua ban %d lan\n", solandoan);
  }
  while(sohientai!=sobimat);
  return 0;
  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2017
  Bài viết
  2,222

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi HoangQT Xem bài viết
  ...
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int main()
  6. {
  7.     const int max=100,min=1;
  8.     int sobimat=0,sohientai=0,solandoan=0;
  9.     srand(time(NULL));
  10.     sobimat=(rand()%(max-min+1))+min;
  11.  do
  12. {
  13.      printf("Ban du doan MAY TINH CHO SO BAO NHIEU?\n");
  14.      scanf("%d",&sohientai);
  15.      if(sobimat>sohientai)
  16.         printf("So bi mat lon hon so ban nhap\n");
  17.      else if (sobimat<sohientai)
  18.         printf("So bi mat nho hon so ban nhap\n");
  19.         solandoan++;
  20.         printf("So lan doan cua ban la %d\n",solandoan);
  21.      else
  22.         printf("Chuc mung ban da doan trung\n");
  23.         printf("So lan doan cua ban %d lan\n", solandoan);
  24. }
  25. while(sohientai!=sobimat);
  26.     return 0;
  27. }
  Cú pháp c/c++
  C Code:
  1. if (boolA){
  2.   statements
  3. }
  4. else{
  5.   statements
  6. }
  7. //=====
  8. if (boolB)
  9.   one_statement;
  10. else
  11.   one_statement;
  Xem #2:
  http://diendan.congdongcviet.com/threads/t400748::codeblocks-ide-for-c-cpp.cpp

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2018
  Bài viết
  7

  cái này kiểu y hệt cái Example Jackpot trong dev C++, code mẫu trong đó nè: (tiếng anh do ex của phần mềm có sẵn)
  #include <iostream>
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>

  using namespace std;

  void Start();
  void GetResults();

  int i, j, life, maxrand;
  char c;

  void Start() {
  i = 0;
  j = 0;
  life = 0;
  maxrand = 6;

  cout << "Select difficulty mode:\n"; // the user has to select a difficutly level
  cout << "1 : Easy (0-15)\n";
  cout << "2 : Medium (0-30)\n";
  cout << "3 : Difficult (0-50)\n";
  cout << "or type another key to quit\n";
  c = 30;

  cin >> c; // read the user's choice
  cout << "\n";

  switch (c) {
  case '1':
  maxrand = 15; // the random number will be between 0 and maxrand
  break;
  case '2':
  maxrand = 30;
  break;
  case '3':
  maxrand = 50;
  break;
  default:
  exit(0);
  break;
  }

  life = 5; // number of lifes of the player
  srand((unsigned)time(NULL)); // init Rand() function
  j = rand() % maxrand; // j get a random value between 0 and maxrand

  GetResults();
  }

  void GetResults() {
  if (life <= 0) { // if player has no more life then he loses
  cout << "You lose !\n\n";
  Start();
  }

  cout << "Type a number: \n";
  cin >> i;

  if((i>maxrand) || (i<0)) { // if the user number isn't correct, restart
  cout << "Error: number not between 0 and \n" << maxrand;
  GetResults();
  }

  if(i == j) {
  cout << "YOU WIN!\n\n"; // the user found the secret number
  Start();
  } else if(i>j) {
  cout << "Too BIG\n";
  life = life - 1;
  cout << "Lives remaining: " << life << "\n\n";
  GetResults();
  } else if(i<j) {
  cout << "Too SMALL\n";
  life = life - 1;
  cout << "Lives remaining: " << life << "\n\n";
  GetResults();
  }
  }

  int main() {
  cout << "** Jackpot game **\n";
  cout << "The goal of this game is to guess a number.\n";
  cout << "Jackpot will tell you if the number is too big or too\n";
  cout << "small compared to the secret number to find.\n\n";
  Start();
  return 0;
  }

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn