Từ 1 tới 3 trên tổng số 3 kết quả

Đề tài: Cây tìm kiếm nhị phân_mong các bạn check lỗi giùm mình với

 1. #1
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  1

  Exclamation Cây tìm kiếm nhị phân_mong các bạn check lỗi giùm mình với

  mình có 1 bài tập nhưng mình mới bắt đầu học lập trình C nên chưa rõ 1 số lỗi. Mình post code lên đây mong các bạn check lỗi giùm mình < cảm ơn mọi người trước nha>
  mình đã chạy thử nhưng nó báo sai tới 11 lối mà mình chưa rõ phần này lắm nên các bạn sửa giùm mình nha.


  Code:
  #include <conio.h>
  #include <stdio.h>
  #include <iostream.h>
  #include <graphics.h>
  #include <process.h>
  #include <dos.h>
  #define DX 20
  #define DH 30
  
  char s[50]="0000";
  int CellH ,CellW;
  typedef struct Diem {
  int x;
  int y;
  };
  
  typedef struct TagNode {
  Diem data;
  TagNode *Left;
  TagNode *Right;
  };
  typedef TagNode *Node;
  
  typedef struct BSTree{
  Node Root;
  }BSTree;
  
  
  
  
  void init(int &H, int &W)
  {
  H=textheight(s)+8;
  W=textwidth(s)+6;
  }
  void drawTree(Node &T, int x, int y, int width)
  {
  if(!T) return;
  rectangle(x-CellW/2,y-CellH/2,x+CellW/2,y+CellH/2);
  sprintf(s,"%d,%d",T->data.x,T->data.y);
  outtextxy(x,y,s);
  if(T->Left)
  {
  line(x,y+CellH/2,x-width,y+CellH/2+DH);
  drawTree(T->Left,x-width,y+CellH+DH,width-DX);
  }
  if(T->Right)
  {
  line(x,y+CellH/2,x+width,y+CellH/2+DH);
  drawTree(T->Right,x+width,y+CellH+DH,width-DX);
  }
  }
  void drawTree(BSTree T)
  {
  int graphdriver = DETECT,graphmode,errorcode;
  initgraph(&graphdriver,&graphmode,"C:\\BORLANDC\\B GI");
  errorcode=graphresult();
  if(errorcode!=grOk)
  {
  printf("graphics error : %s\n ",grapherrormsg(errorcode));
  printf("press any key to halt");
  getch();
  exit(1);
  }
  init(CellH,CellW);
  settextjustify(CENTER_TEXT,CENTER_TEXT);
  drawTree(T.Root,getmaxx()/2,10,60);
  getch();
  closegraph();
  }
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  int insertNode(Node &T,Diem A){
  if(T){
  if(T->data.x==A.x)
  {
  
  if(T->data.y==A.y) return(0);
  if(T->data.y>A.y) return insertNode(T->Left,A);
  else return insertNode(T->Right,A);
  
  }
  else if(T->data.x>A.x)return insertNode(T->Left,A);
  
  else return insertNode(T->Right,A);
  }
  T = new TagNode;
  if(!T)return -1;
  T->data = A;
  T->Left=T->Right=NULL;
  return 1;
  }
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  
  
  
  void deleteTree(Node &T){
  if(T){
  deleteTree(T->Left);
  deleteTree(T->Right);
  delete T;
  }
  }
  
  
  
  
  void init(BSTree &T){
  T.Root=NULL;
  }
  
  
  ////////////////////////////////////////////////
  
  
  //tim phan tu nho nhat tren cay con phai
  void searchStandFor(Node &p,Node &q)
  {
  if(q->Left) searchStandFor(p,q->Left);
  else
  {
  p->data.x=q->data.x;
  p->data.y=q->data.y;
  p=q;
  
  q=q->Right;
  
  }
  
  
  }
  
  int delNode(Node &B,Diem A)
  {
  
  if(!B) return(0);
  if(B->data.x>A.x)
  return delNode(B->Left,A);
  if(B->data.x<A.x)
  return delNode(B->Right,A);
  if(B->data.x==A.x && B->data.y<A.y)
  return delNode(B->Right,A);
  if(B->data.x==A.x && B->data.y>A.y)
  return delNode(B->Left,A);
  
  else{
  Node p=B;
  if(!B->Left)B=B->Right;
  else if(!B->Right)B=B->Left;
  else searchStandFor(p,B->Right);
  delete p;
  return(1);
  }
  }
  
  
  
  
  
  int searchNode(BSTree &T,Diem A)
  {
  Node p=T.Root; //tim kiem Node khong xai de quy
  
  while(p!=NULL)
  {
  if(A.x<p->data.x) p=p->Left;
  else if(A.x>p->data.x) p=p->Right;
  else if(A.x==p->data.x)
  {
  if(A.y<p->data.y) p=p->Left;
  else if(A.y>p->data.y) p=p->Right;
  else return(1);
  }
  
  }
  return(0);
  
  }
  
  
  
  
  void inputPoint(Diem &A)
  {
  printf("nhap x : ");
  fflush(stdin); //xoa bo dem ban phim
  scanf("%d",&A.x);
  printf("nhap y : ");
  fflush(stdin);
  scanf("%d",&A.y);
  }
  
  
  ///////////////////////////////////////////////
  
  int getFromFile(char *a,BSTree &T)
  {
  FILE *f;
  
  char c;
  
  f = fopen(a,"rt");
  
  if(f==NULL)return 0;
  
  Diem A; //diem co dang (x,y)
  
  while(!feof(f))
  {
  fscanf(f,"%c%d%c%d%c",&c,&A.x,&c,&A.y,&c);
  insertNode(T.Root,A);
  }
  c=NULL;
  
  
  fclose(f);
  return 1;
  }
  
  
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  void PrintTr(Node B,FILE *f)
  {
  if(B)
  {
  PrintTr(B->Left,f);
  
  fprintf(f,"(%d,%d)\n",B->data.x,B->data.y);
  
  PrintTr(B->Right,f);
  }
  }
  
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  int write2File(char *a,BSTree T)
  {
  FILE *f;
  int n;
  
  f = fopen(a,"wt");
  
  if(!f)return 0;
  
  PrintTr(T.Root,f);
  
  fclose(f);
  return 1;
  }
  
  
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  void main()
  {
  
  clrscr();
  BSTree T;
  init(T);
  Diem A;
  char s[30];
  char m;
  
  
  
  
  
  //file input.txt co dang cap diem (x,y), moi dong la 1 cap diem
  
  
  
  printf("nhap duong dan file du lieu : ");
  gets(s);
  
  getFromFile(s,T);
  if(T.Root==NULL)
  {
  printf("\nkhong tim thay file hoac du lieu cua file bi loi\n");
  getch();
  exit(0);
  }
  
  drawTree(T);
  
  Menu:
  clrscr();
  
  printf("\n\tCHUONG TRINH QUAN LY CAC DIEM TREN 2D BANG CAY NHI PHAN TIM KIEM");
  printf("\n\n\t\t\t ====>MENU CHINH<====\n\n");
  printf("\t 1>/Kiem tra su ton tai cua diem tren cay.\n"); //49
  printf("\t 2>/Them diem vao cay.\n"); //50
  printf("\t 3>/Xoa diem bat ki tren cay.\n"); //51
  printf("\t 4>/Huy toan bo cay.\n"); //52
  printf("\t 5>/Luu du lieu xuong file.\n"); //53
  printf("\t 6>/Ve cay.\n"); //54
  printf("\t-------------------------------------------\n");
  printf("\t 7>/Thoat luon.\n\n\n"); //55
  printf("Ban chon : ");
  
  do
  m=getch();
  while(m!=49&& m!=50&& m!=51&& m!=52&& m!=53&& m!=54&& m!=55);
  
  
  if(m==49) goto Check;
  else if(m==50) goto Addpoint;
  else if(m==51) goto Deletepoint;
  else if(m==52)
  {
  deleteTree(T.Root);
  init(T);
  clrscr();
  gotoxy(17,10);
  printf("Cay da duoc huy thanh cong, khong con diem nao ca.");
  getch();
  goto Menu;
  }
  else if(m==53) goto Writefile;
  else if(m==54)
  {
  if(!T.Root)
  {
  clrscr();
  gotoxy(17,10);
  printf("Cay khong con diem nao ca -->Khong co gi de ve.");
  getch();
  }
  else drawTree(T);
  
  goto Menu;
  }
  else if(m==55) goto End;
  
  
  
  
  
  
  
  
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Writefile:
  clrscr();
  if(T.Root==NULL)
  {
  printf("\nBSTree khong con du lieu thi luu xuong file lam gi");
  getch();
  }
  else
  {
  printf("\nnhap duong dan file can xuat du lieu : ");
  fflush(stdin);
  gets(s);
  if(write2File(s,T))
  {
  write2File(s,T);
  printf("\n\t\tDu lieu da luu xuong file thanh cong.");
  delay(600);
  }
  else
  {
  printf("\nO cung ko du cho trong hoac duong dan sai. ");
  getch();
  }
  }
  goto Menu;
  
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Check:
  clrscr();
  printf("\n\tNhap toa do can kiem tra\n");
  inputPoint(A);
  if(searchNode(T,A))
  {
  printf("======>Diem ban vua nhap da co trong BSTree");
  getch();
  }
  else
  {
  printf("======>Diem ban vua nhap khong co trong BSTree");
  getch();
  }
  goto Menu;
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  Addpoint:
  clrscr();
  printf("\n\tNhap diem can them : \n");
  inputPoint(A);
  if(!searchNode(T,A))
  {
  insertNode(T.Root,A);
  printf("\t\tDa them thanh cong");
  delay(600);
  drawTree(T);
  }
  else
  {
  printf("\n\t======>Da co diem nay trong BSTree\n");
  getch();
  }
  goto Menu;
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  
  Deletepoint:
  clrscr();
  if(!T.Root)
  {
  printf("Cay khong con diem nao de xoa ca.");
  getch();
  goto Menu;
  }
  
  printf("\n\tNhap diem can xoa : \n");
  inputPoint(A);
  
  if(searchNode(T,A))
  {
  delNode(T.Root,A);
  printf("\t\tDa xoa thanh cong");
  delay(600);
  }
  else
  {
  printf("Khong co diem nay trong BSTree");
  getch();
  }
  
  if(!T.Root)
  {
  clrscr();
  printf("\n\t\tBSTree khong con diem nao ca");
  getch();
  goto Menu;
  }
  else drawTree(T);
  
  goto Menu;
  
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  End:
  deleteTree(T.Root);
  }
  Lưu ý: Đưa code vào tag code. Hình tag là

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  Sơn La
  Bài viết
  133

  Hix hix, lần sau chú ý cho vô thẻ nhá, khó xem wa đi.
  Lỗi ở đâu? chỉ thấy nó báo nhập đường dẫn dữ liệu (mà dữ liệu gì vậy bạn)
  1.Bạn có thể nói wa wa về đề bài ?
  Như vậy mới dễ kiểm tra chứ
  Nhập vô một đường dẫn nó báo là không tìm thấy hoặc...
  Trao đổi kiến thức sẽ giúp ta tiếp cận nhanh với kiến thức.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Bạn này chắc copy code ở đâu về. Bạn viết lại toàn bộ chương trình này và thêm nhiều các comments vào, rồi đưa lên đây, Dr sẽ ngồi kiểm tra lỗi và fix giúp bạn. Còn không thì ... bạn hãy học những thứ cơ bản trước đã.

  Lưu ý đưa code vào tag code. Nó có hình ở ngay trình soạn thảo.

  Chúc thành công!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

Các đề tài tương tự

 1. lỗi cú pháp khi viết hàm hiệu đa thức nhờ check giùm
  Gửi bởi tuan_uct trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 22-05-2011, 05:05 PM
 2. Check giùm mình đoạn code mảng
  Gửi bởi vinhxuan27 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 12-12-2009, 04:50 PM
 3. Check giùm mình đoạn code về ngày tháng này với! ^^
  Gửi bởi mèo lười trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 05-11-2008, 06:49 PM
 4. check giùm với được ko?
  Gửi bởi matnai_8387 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-12-2007, 03:36 PM
 5. bác nào check giùm em cái bài về xử lý file với
  Gửi bởi comeonbaby trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 27-12-2007, 10:23 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn