tình hình là e đang bị lỗi chỗ mã hóa password md5 chưa biết cách khắc phục xin moi nguoi giúp đỡ ak !

using DuAnQuanlyKho.Areas.Admin.Models.BusinessModel;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using System.Data.Entity;

namespace DuAnQuanlyKho.Areas.Admin.Controllers
{
public class HomeController : Controller
{
BlogDbContext db = new BlogDbContext();

// GET: Admin/Home
public ActionResult Index()
{
return View();
}
public ActionResult Login()
{
return View();
}
[HttpPost]
public ActionResult Login(string username, string password)
{
string passwordMD5 = Common.EncryptMD5(username + password);
var user = db.Administrator.SingleOrDefault(x => x.Username == username && x.Password == passwordMD5 && x.Allowed == 1);
if (user != null)
{
Session["userid"] = user.UserId;
Session["username"] = user.Username;
Session["fullnam"] = user.Fullnam;
Session["avatar"] = user.Avatar;
return RedirectToAction("Index");

}
ViewBag.error = " dang Nhap sai hoac khong co quyen vao";
return View();

}
}
}Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	6
Size:		121.6 KB
ID:		62646Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		Untitled.jpg
Lần xem:	6
Size:		121.6 KB
ID:		62646